Perfil del contractant
 
Amb l'objectiu de garantir la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, de conformitat amb l'article 53 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya està adherit a la Plataforma de serveis de contractació pública que el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent, i també dels operadors econòmics dels mercats públics.

Podeu accedir al perfil del contractant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya mitjançant aquesta drecera:


     » Plataforma de Serveis de Contractació Pública

21.03.2018

Mida del text: 

Avís legal  |  Protecció de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllaços d'interès