El CAC analitza la presència d’obres europees en els catàlegs d’Amazon Prime Video, Disney+, Filmin i HBO, segons les previsions del 30% de la Directiva europea de serveis audiovisuals

  • L’informe del CAC constata que Disney+ ofereix tan sols el 4,5% d’obra europea, mentre que HBO arriba al 25%
  • Filmin sobrepassa la quota amb escreix, amb un percentatge del 65,7%. Amazon Prime Video té un 34,3% d’obra europea
  • L’oferta d’obres en llengua catalana (doblades i/o subtitulades) és gairebé nul·la en tres de les plataformes. HBO té només el 0,1% del seu catàleg en català, Disney+, el 0,8% i Amazon Prime Video, l’1,3%. Filmin ofereix el 18,9% del catàleg en català.


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un informe que estudia la presència d’obres europees en els catàlegs dels serveis de comunicació audiovisual a petició Amazon Prime Video, Disney+, Filmin i HBO.

L’informe constata que dues de les plataformes analitzades, Disney+ i HBO, no assoleixen la quota del 30% d’obra europea en els catàlegs audiovisuals oferts als abonats de Catalunya. La primera ofereix un catàleg amb 1.707 obres audiovisuals (1.027 pel·lícules i 680 produccions seriades o temporades), la qual cosa implica una quota d’obra europea del 4,5%. La segona, HBO, ofereix a Catalunya un catàleg de 1.725 obres audiovisuals (909 pel·lícules i 816 produccions seriades o temporades), la qual cosa suposa una quota d’obra europea del 25,0%.

D’altra banda, Amazon Prime Video ofereix al seu catàleg un total de 5.585 obres audiovisuals (4.096 pel·lícules i 1.489 produccions seriades o temporades) i les produccions europees suposen el 34,3% del seu catàleg.  L’altra plataforma que assoleix la quota és Filmin, que ofereix 10.327 obres audiovisuals (9.820 pel·lícules i 507 produccions seriades o temporades), la qual cosa suposa una quota d’obra europea del 65,7% del catàleg. L’altra gran plataforma de serveis audiovisuals a petició, Netflix, va ser objecte d’un altre informe el mes de maig del 2020.

La Directiva de serveis de comunicació audiovisual estableix que els prestadors de serveis de vídeo a petició han de disposar d’un percentatge d’almenys el 30% d’obres europees en els seus catàlegs i n’han de garantir la prominència.

Per realitzar l’anàlisi, el CAC ha aplicat una directriu de la Comissió Europea  de juliol del 2020 que estableix que el còmput de la quota del 30% no es realitza per temps, sinó per títols, amb la particularitat que, en el cas de les sèries, es considera que cadascuna de les temporades equival a un títol.


Presència de la llengua catalana

En relació amb la llengua catalana, l’informe constata que la seva presència és gairebé nul·la en l’oferta que presenten tres de les plataformes analitzades. L’informe mostra que HBO ofereix una única obra audiovisual en català (un llargmetratge en llengua original catalana), fet que representa el 0,1% del catàleg.

Per la seva banda, Disney+ ofereix 3 obres doblades al català, la qual cosa suposa el 0,2% del catàleg. Cal precisar que les dades corresponen a un monitoratge realitzat el 9 d’abril i que, posteriorment, el 4 de juny, el Govern de la Generalitat va anunciar que, arran del marc de relació amb la plataforma, aquesta posava a disposició de les persones abonades 10 títols més. Així doncs, el total de títols en llengua catalana que ofereix Disney+ serien 13 títols, el que suposa el 0,8% del catàleg.

Amazon Prime Video, que és la plataforma que té més títols en el seu catàleg (5.585), ofereix un total de 71 obres audiovisuals en català (original, doblat o subtitulat), que suposen l’1,3% del catàleg.

En contraposició, Filmin ofereix  un total de 1.949 obres audiovisuals en versió original catalana, doblades o subtitulades al català, la qual cosa suposa el 18,9% del catàleg. A més, Filmin també disposa d’una interfície en llengua catalana, FilminCAT, que dona accés a la part del catàleg en llengua catalana.


Anàlisi de la prominència

El CAC ha analitzat també la prominència amb què apareixen les produccions europees en cadascuna de les plataformes. La prominència és un concepte que apareix a la Directiva (UE) 2018/1808 i que vol dir la facilitat amb què la persona usuària troba les produccions europees dins d’un catàleg amb milers de títols. La directiva estableix que els estats membres han de garantir la prominència de les obres europees mitjançant sistemes de cerca o de promoció, però sense establir cap xifra concreta.

Així, Disney+, que és la que presenta la quota d’obra europea més baixa (4,5%), utilitza el fet que la plataforma permet triar entre cinc perfils diferents (que mostren resultats diferents segons l’historial de cerca) per augmentar la prominència de les obres europees. En concret, en el millor dels casos (quan l’algoritme detecta un interès per les produccions espanyoles), la plataforma ofereix una cuota de producció europea de fins al 12,6% en les primeres pantalles d’accés.

Per la seva banda, HBO, amb una quota de producció europea del 25,0%, utilitza els dos únics perfils que té (infantil i adult), així com mecanismes de promoció, per augmentar la prominència de la oferta europea, que arriba fins al 40% en la pantalla de presentació, però que es va reduint a mesura que es navega.

En el cas d’Amazon, que amb el 34,3% assoleix la quota, no s’han detectat sistemes de promoció específics per augmentar la prominència. De fet, s’observa l’efecte contrari, ja que en iniciar la navegació la quota europea és molt baixa i només augmenta a mesura que la persona usuària avança en la seva cerca.

Per la seva banda, Filmin, que amb el 65,7% compleix amb escreix, sí que inclou sistemes que promocionen tant el cinema europeu com el català. Ja en la pantalla d’accés, els dos perfils disponibles (adult i infantil) ofereixen una quota del 60% d’obra europea. La interfície de Filmin permet classificar els títols del catàleg en funció de l’origen, la qual cosa contribueix a augmentar la visibilitat de l’obra europea, tot i que cal cercar país per país, ja que no existeix l’etiqueta Europa.


Any de producció

L’informe també ha analitzat l’any de producció de les obres del catàleg de les quatre plataformes, on destaca la presència majoritària de produccions molt recents. Les dues plataformes amb produccions més recents són HBO i Disney+, que coincideixen en el fet que més del 70% dels catàlegs respectius són posteriors al 2010, mentre que les pel·lícules clàssiques (amb més de 20 anys) no arriben al 10% del catàleg.

En canvi, Filmin i Amazon Prime Video ofereixen un catàleg on al voltant del 60% són produccions posteriors al 2010. Per contra, les produccions de més de 20 anys són el 24,3% al catàleg en el cas de Filmin i el 19,2% en el cas d’Amazon Prime Video.

L’informe va ser aprovat en el Ple del CAC dut a terme el 16 de juny, mitjançant l’Acord 53/2021, per tres vots a favor i un vot en contra amb vot particular.


Acord 53/2021 d’aprovació de l’Informe 72/2021, de 4 de juny, de l’Àrea de Continguts, Presència d’obres europees en els catàlegs dels serveis de comunicació audiovisual a petició Amazon Prime Video, Disney+, Filmin i HBO (informe complet)


Vot particular a l’Acord 53/2021