El CAC aprova un informe sobre el Projecte de Decret llei del Govern que actualitza la normativa audiovisual catalana d’acord amb la Directiva europea

 • La modificació recull les previsions establertes per la Directiva aprovada per la Unió Europea el 2018, que encara no ha estat transposada a l’ordenament jurídic espanyol
   
 • El Govern, davant la falta de transposició de la Directiva per part de l’Estat, invoca l’article 189 de l’Estatut d’Autonomia per adaptar la norma europea
   
 • El projecte de decret llei protegeix la infància i l’adolescència i no permet que les TV, ràdios i serveis a petició puguin emetre continguts que incloguin pornografia, violència gratuïta i violència de gènere
   
 • Atribueix noves competències al CAC per protegir els ciutadans, especialment els menors, davant continguts perjudicials, que fomentin l’odi i la desinformació en les plataformes d’intercanvi de vídeos
   
 • Cal destacar també que contempla mesures per promoure la producció audiovisual catalana i per garantir una major oferta audiovisual en llengua catalana als serveis a petició, on actualment és gairebé inexistent


El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un informe previ sobre el Projecte de decret llei del Govern de la Generalitat que modifica la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA). La modificació iniciada pel Govern preveu incorporar les disposicions establertes per la Directiva (UE) 2018/1808, que va ser aprovada el novembre de 2018 però que encara no ha estat transposada a l’ordenament jurídic espanyol.

La Directiva del 2018, que revisava la Directiva 2010/13/UE, suposa actualitzar la normativa audiovisual incorporant en l’àmbit subjectiu de la regulació els serveis televisius a petició i les plataformes d’intercanvi de vídeos.

El termini per transposar la Directiva (UE) 2018/1808, que era de 21 mesos, va finalitzar el passat 19 de setembre. A data d’avui l’Estat espanyol no ha transposat la Directiva ni ha tramès un projecte al Congrés de Diputats.

La petició per part del Govern d’un informe previ al CAC es fa d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, perquè el CAC emeti un informe sobre l'adequació de les mesures proposades als fins que es persegueixen en el projecte normatiu extraordinari i urgent.

Alhora, el Consell actua de conformitat amb la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, segons la qual les propostes d’avantprojectes de llei i dels projectes de disposicions de caràcter general que continguin normes relatives al sector audiovisual i llurs modificacions eventuals, han de ser sotmeses a l’informe previ del CAC.

En el preàmbul del Projecte de decret llei es manifesta la necessitat inusual i imprevisible que requereix el desenvolupament normatiu a partir de la normativa europea, atès que el Govern de l’Estat, a qui correspon en primer terme la transposició de les directives comunitàries, encara no ho ha fet.

I és, en aquest sentit, que el Preàmbul invoca l’apartat tercer de l’article 189 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que disposa que “En el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees”.

La manca de transposició dintre del període estipulat provoca, segons el preàmbul del decret llei, una gran inseguretat jurídica. En concret, l’informe assenyala que es deixa sense resposta l’equiparació legal entre els prestadors tradicionals (ràdio i televisió) i els prestador de serveis a petició, la qual cosa pot perjudicar la protecció dels menors. En aquest sentit no es permet que les televisions, les ràdios i els serveis a petició puguin emetre continguts que incloguin pornografia, violència gratuïta i violència de gènere

La manca de transposició també pot afectar, en el cas de les plataformes d’intercanvi de vídeos, al públic en general pel que fa a continguts que fomentin l’odi, el terrorisme o la pornografia infantil.

Atès l’abast dels objectius que fixa la Directiva del 2018, la necessitat d’assumir-los i la previsió que recull l’Estatut, així com la resta de consideracions que posa de manifest el preàmbul del text, el CAC ha respost a la petició del Govern amb un informe previ que, d’acord amb la normativa, és de caràcter preceptiu.

Tanmateix, el CAC considera, i així ho ha consignat en l’informe, que s’hagués pogut elaborar una nova llei de l’audiovisual, més que una modificació de la que és vigent.

Per elaborar l’informe, el CAC ha comptat amb l’Àrea Jurídica i amb la d’Internacional. Aquesta darrera ha realitzat un seguiment exhaustiu del procés de revisió de la Directiva i ha mantingut diverses reunions amb la DG Connect de la Comissió Europea sobre la implementació de la Directiva del 2018.

Cal tenir en compte també que el Gabinet jurídic de la Generalitat ha emès un informe favorable al projecte de Decret llei.

Punts més destacats de l’informe previ del CAC

-Àmbit d’aplicació de la LCA:

El Projecte de decret llei amplia la relació de subjectes previstos en la LCA. Aquesta ampliació respon al fet que l’actual ecosistema audiovisual ha incorporat nous subjectes en la cadena de valor de la provisió de continguts audiovisuals. Precisament, aquests nous mitjans són els que han contribuït al canvi substancial en les tendències de consum dels continguts per part dels diferents segments de la població. Entre els prestadors que entren a formar part de l’àmbit d’aplicació de la LCA hi ha, entre altres, les plataformes d’intercanvi de vídeos que tenen el domicili a Catalunya o que hi exerceixen principalment llurs activitats, així com les plataformes d’intercanvi de vídeos que es dirigeixen al públic de Catalunya.

- Lluita contra el discurs d’odi i més protecció per als menors:

El Projecte de decret llei suposa estendre la regulació als serveis d’intercanvi de vídeos.  En aquest sentit, el CAC ha de vetllar perquè els continguts difosos per aquests serveis i els de comunicació audiovisual no incloguin continguts que incitin a la violència o a l'odi dirigits contra un grup de persones o un membre d'un grup per raó de raça, color, orígens ètnics o altres característiques; ni continguts que provoquin públicament a la comissió d’un delicte de terrorisme.

Igualment, el Projecte de decret llei recull els drets de la infància i l’adolescència en relació amb els serveis de comunicació audiovisual i els de plataforma d’intercanvi de vídeos. Així mateix, les dades personals de menors recollits o generats per prestadors de serveis de comunicació i prestadors de plataformes d’intercanvi de vídeos no poden ser tractades amb fins comercials.

-Impuls del català en les noves plataformes:

El Projecte de decret s’inspira en les noves previsions de la Directiva pel que fa a les obres europees i incorpora l’obligació que els serveis de comunicació audiovisual a petició disposin en els seus catàlegs de la reserva del 30% d’obres audiovisuals europees en tot moment, garantint-ne la seva prominència. D’aquest 30%, el 50% -o sigui el 15%-, haurà de ser d’obres audiovisuals europees en llengua catalana o en aranès. El CAC haurà de determinar mitjançant instrucció els criteris per a garantir la prominència d’aquests continguts, així com la fórmula del càlcul del percentatge del 30% d’acord amb les directrius que estableixi la Comissió Europea.

-Més competències al CAC:

En línia amb l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la Directiva als serveis d’intercanvi de vídeos, el Projecte de decret llei incorpora a la LCA una sèrie de mesures de protecció. Així, el Projecte de decret llei estableix que, sens perjudici d’allò que disposa la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el CAC ha de vetllar perquè les plataformes d'intercanvi de vídeos, adoptin les mesures adequades per protegir als menors. També preveu que el CAC haurà de vetllar perquè les plataformes d’intercanvi de vídeos adoptin les mesures necessàries per protegir el públic en general davant dels continguts que incitin a la violència o a l’odi.

El CAC també haurà de vetllar perquè les plataforma d’intercanvi de vídeos adoptin les mesures adequades per al compliment d’obligacions en matèria de comunicacions comercials audiovisuals, com ara la publicitat prohibida, la transparència, i la informació.

Igualment, el CAC impulsarà que les plataformes adoptin codis de conducta en matèria d’aliments i begudes poc saludables, de la publicitat de joc i apostes, de senyalització de continguts i, finalment, de mesures per evitar la desinformació en línia.

L’Acord 1/2021 pel qual s’aprova l’informe preceptiu sobre el Decret llei de modificació de la Llei 22/2005 es va aprovar en la sessió tinguda el 5 de gener per dos vots a favor i dos en contra, amb vot de qualitat del president i la presentació de dos vots particulars.

Acord 1/2021 d'aprovació de l'Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el text del Projecte de decret llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Vot particular 1 a l’Acord 1/2021

Vot particular 2 a l’Acord 1/2021