El CAC aprova l’informe que analitza el compliment de les missions del servei públic de la CCMA l’any 2017

  • Totes les forces parlamentàries tenen presència als informatius, essent el PDECAT, PSC-PSOE i PPC-PP, per aquest ordre, les principals forces polítiques en temps de paraula a TV3. A Catalunya Ràdio, l’ordre va ser PSC-PSOE, PDECAT i PPC-PP.
     
  • Els temes que van rebre més atenció van ser, per aquest ordre, les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, la crònica internacional i els esdeveniments culturals.
     
  • La presència de les dones ha augmentat lleugerament respecte del 2016 i continuen estant infrarepresentades.
     
  • Durant el 2017 el CAC va aprovar diversos acords que constaten el compliment de les missions del servei públic pel que fa al pluralisme. Alguns d’aquests acords contenen vots particulars en contra que consideren que en els casos analitzats no es van complir aquestes missions pel que fa a la neutralitat i a l’equilibri.

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió mantinguda el 2 d’octubre, ha aprovat un acord sobre el compliment per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les missions del servei públic que assigna la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA). L’informe analitza les emissions dutes a terme durant el 2017.

El CAC ha elaborat l’informe d’acord amb l’article 29 de la llei esmentada, que determina que correspon al Parlament i al CAC, d’acord amb les seves atribucions, controlar que la CCMA compleix les missions del servei públic que preveu la llei. L’informe del CAC està estructurat en 16 epígrafs –que coincideixen amb les lletres de l’apartat 3 de l’article 26 de la LCA– i inclou una síntesi final. El Ple del CAC ha aprovat l’Acord amb 5 vots a favor i 1 en contra amb vot particular.

Pluralisme informatiu. Sis grans qüestions concentren l’atenció informativa als informatius diaris de la CCMA durant el 2017: les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol (celebració de l’1-O, l’aplicació de l’article 155, processos judicials i mobilitzacions ciutadanes, entre d’altres) representen més del 20% del temps de notícia. La crònica política d’àmbit internacional ocupa al voltant del 15% de l’atenció informativa. La informació sobre esdeveniments culturals representa més del 10% del temps dels informatius. Els casos de presumpta corrupció són prop del 4%. Les informacions derivades de les eleccions al Parlament de Catalunya i, finalment, els atemptats de Barcelona i de Cambrils representen entre el 3 i el 4% del temps de notícia.

Els mitjans generalistes de la CCMA donen veu a un ampli ventall d’agrupacions polítiques (58 a TV3 i 45 a Catalunya Ràdio) que inclouen totes les que tenen vinculació parlamentària. El Govern de Catalunya (18,7%) i el Govern de l’Estat (15,4%) són les agrupacions que disposen de més temps de paraula als informatius diaris. Pel que fa a les agrupacions de partit, PDECAT, PSC-PSOE i PPC-PP, són, per aquest ordre, les que més n’acumulen a TV3. A Catalunya Ràdio, els partits amb més temps de paraula són, per aquest ordre, PSC-PSOE, PDECAT i PPC-PP.  En els quadres annexos 1 i 2 s’hi expliciten les dades corresponents a tots els governs i els partits polítics en els teleinformatius de TV3 i en els de Catalunya Ràdio.

D’altra banda, també hi han intervingut representants de diferents entitats vinculades al debat polític amb una presència relativa conjunta aproximada d’entre el 3% i el 4% del total de temps de paraula. Les dues entitats amb més temps de paraula son l’ANC i Òmnium Cultural, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. Vegeu els quadres 3 i 4 de l’annex.

Pel que fa a les entrevistes a actors polítics realitzades al llarg de l’any 2017 als mitjans de la CCMA, tots els partits parlamentaris han estat entrevistats. Vegeu els quadres 5 i 6 de l’annex.

TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio també han emès entrevistes a representants de diferents entitats vinculades al debat polític. Aquestes entrevistes suposen el 6,1% sobre el sumatori d’entrevistes a actors polítics i representants d’entitats que intervenen en el debat polític a TV3, el 13,9% al 3/24 i el 9,5% a l’emissora de ràdio. Les dues entitats amb més temps de paraula son l’ANC i Òmnium Cultural. Vegeu els quadres 7 i 8 de l’annex.

L’apartat de pluralisme de l’informe inclou també els acords adoptats pel CAC sobre aquesta qüestió. Aquests acords constaten el compliment de les missions del servei públic pel que fa al pluralisme, per bé que en algun cas fan algunes recomanacions. Alguns d’aquests acords contenen també vots particulars en contra que consideren que, en els casos analitzats, no es van complir aquestes missions pel que fa a la neutralitat i l’equilibri.

La presència i representació de les dones. Pel que fa a la presència de dones en els informatius dels mitjans de la CCMA, tot i que les dades confirmen una tendència positiva (5 punts en els darrers tres anys), continua sent reduïda. Així, les dones formulen un 31,5% dels inserts dels telenotícies de TV3, xifra que suposa un increment de dos punts percentuals respecte de l’any anterior. A Catalunya Ràdio les dones protagonitzen el 27,8% dels inserts comptabilitzats, un punt percentual més que el 2016. Aquests percentatges pugen lleugerament en les intervencions de les dones en entrevistes i debats (un 35,2% a TVC i un 28,7% a Catalunya Ràdio).

Pel que fa a la representació, les dones continuen apareixent a la informació més com a actors ocasionals i relacionades amb àmbits temàtics com societat, sanitat i educació. Igualment, la proporció de les intervencions protagonitzades per dones associades a l’esfera privada és gairebé el doble que en els homes en tots els mitjans i formats analitzats.

La diversitat social. Els mitjans de la CCMA introdueixen continguts que reflecteixen la diversitat de la societat catalana i la presència de col·lectius específics i de diferents circumstàncies personals o socials. Per contra, les persones immigrades tenen una presència reduïda en els informatius (el 5,2% del temps de paraula a TV3 i el 2,5% a Catalunya Ràdio).

Pel que fa a la diversitat religiosa, s’emeten programes d’accés social de diferents confessions i es retransmeten cerimònies religioses. A més, arran dels atemptats de Barcelona i de Cambrils, els mitjans de la CCMA incideixen especialment en l’islam, desvinculant aquesta religió dels atacs.

La visibilització de la diversitat afectivosexual i de la transidentitat és objecte d’atenció en diversos programes de ràdio i televisió. D’altra banda, les persones grans signifiquen el 14,3% dels inserts d’actors socials en els teleinformatius de TV3 i el 9,7% dels personatges en els espais de ficció.

La llengua i la cultura. La programació dels diferents mitjans de la CCMA té com a llengua vehicular el català i manté les emissions en aranès d’alguns programes amb poques variacions respecte dels anys anteriors.

El català és també la llengua més emprada a la publicitat emesa a Televisió de Catalunya: el 83,3% de les formes comercials difoses pel seus canals ho són en aquesta llengua, dada que suposa un lleuger descens respecte de l’any 2016 (85,9%).

Pel que fa a la cultura, del total de persones que apareixen en entrevistes i en debats vinculats a aquest àmbit, al voltant de dos terços són persones que representen àmbits diferents de la cultura catalana.

L’atenció a la infància i l’adolescència. La programació de la CCMA adreçada a infants i joves es concentra principalment al canal Super3, amb continguts específics per a infants de 2 a 5 anys (dins el contenidor L’espai Mic emès en diferents franges horàries) i amb la resta de la programació adreçada a infants de més de 6 anys.

En relació amb els continguts de la programació televisiva dels canals de la CCMA, cal assenyalar que majoritàriament van adreçats a tots els públics: el 81,2% a TV3, el 83,2% al 33, el 85,5% al Super3 i el 98,6% a Esport3 són continguts qualificats per a tothom.

Pel que fa a les emissions de llargmetratges les tardes dels caps de setmana pel canal televisiu generalista de la CCMA, TV3, es constata que la proporció d’obres amb qualificacions més restrictives (+13) ha disminuït més de 10 punts percentuals en tres anys: mentre que l’any 2015 suposaven el 33,5%, el 2017 representen el 23,1%.

Mecanismes d’accessibilitat. Tots els canals televisius de la CCMA inclouen mecanismes d’accessibilitat als continguts per a persones amb discapacitat visual (audiodescripció) o auditiva (subtitulació i llengua de signes), sense variacions significatives respecte de l’any anterior. Durant el 2017 es comença a oferir el servei de llengua de signes en les emissions del TN migdia pel 3/24, que se suma a les edicions informatives que ja l’incorporaven el 2016.

La indústria cultural. La CCMA col·labora en l’impuls a la indústria cultural catalana i europea mitjançant diverses vies. Per una banda, en les graelles televisives inclou programes en els quals han participat productores independents. Així, segons la mostra de programació analitzada, les obres amb participació de productores externes van suposar el 68,1% de les obres amb origen a Catalunya en el cas del 33, el 23,5% en el de TV3 i el 15,9% en el del Super3.

Acord 90/2018 d’aprovació de l’Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2017

Vot particular a l'Acord 90/2018


ANNEX

Quadre 1. TV3. Presència dels governs i dels partits polítics als teleinformatius. Any 2017

Quadre 2. Catalunya Ràdio. Presència dels governs i dels partits polítics als informatius. Any 2017

Quadre 3. TV3. Presència d’entitats vinculades al debat polític. Any 2017

Quadre 4. Catalunya Ràdio. Presència d’entitats vinculades al debat polític diaris. Any 2017

Quadre 5. TV3. Entrevistes a representants dels governs, dels partits polítics i d’altres institucions i administracions públiques en teleinformatius, magazins i altres espais informatius. Any 2017

Quadre 6. Catalunya Ràdio. Entrevistes a representants dels governs, dels partits polítics i d’altres institucions i administracions públiques en informatius, magazins i altres espais informatius. Any 2017

Quadre 7. TV3. Entrevistes a representants d’entitats vinculades al debat polític en teleinformatius, magazins i altres espais informatius. Any 2017

Quadre 8. Catalunya Ràdio. Entrevistes a representants d’entitats vinculades al debat polític en teleinformatius, magazins i altres espais informatius. Any 2017