El CAC incoa un procediment sancionador a 8tv per l’eventual emissió de publicitat encoberta en el programa Mundo Natural Health & Beauty

  • El CAC va detectar la presència de la marca Mundonatural en la careta del programa, en la intervenció del cap de Comunicació de la marca i en l’aparició d’una sèrie de sobreimpressions i referències verbals
     
  • El CAC ha tipificat la conducta com a infracció greu, graduada en la quantia mínima, que és de 12.001 euros

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda el 15 de març, va incoar un procediment sancionador a Emissions Digitals de Catalunya, SAU (EDC) per l’eventual emissió de comunicació comercial encoberta en el programa Mundo Natural Health & Beauty, emès per 8tv el 6 d’octubre de 2022. L’acord va ser aprovat per unanimitat.

El Consell va constatar la presència de la marca Mundonatural en les manifestacions següents: la careta inicial, on el títol del programa contenia el nom i el logotip de l’empresa Mundonatural; el fet que una persona que es va presentar com a director de Comunicació de Mundonatural va compartir taula amb la conductora del programa; la constatació que es va produir una promoció verbal i visual de Mundonatural durant tot el programa (logotip en una pantalla en el plató, sobreimpressions i referències verbals); el fet que els productes promocionats pel programa són creats per Mundonatural, i que les referències a Mundonatural van aparèixer en gairebé totes les seccions del programa.

D’altra banda, el CAC va constatar que l’edició analitzada no presentava cap element d’identificació de la naturalesa publicitària de la marca Mundonatural i dels seus productes.

Mitjançant l’Acord 17/2023, de 15 de febrer, el Ple del CAC va obrir un període d’informació prèvia a EDC, per tal que en el termini màxim de deu dies, a comptar de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’acord, formulés les manifestacions que considerés oportunes.

La conducta imputada a EDC és en relació amb l’eventual emissió de comunicacions comercials prohibides. En concret, de la publicitat encoberta que, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 122 de la LGCA, mitjançant la presentació intencionada de béns, serveis, noms, marques o activitats, tingui un propòsit publicitari i pugui induir a error sobre la finalitat comercial de la presentació esmentada. L’emissió d’aquesta publicitat es tipifica com a infracció greu (apartat 15 de l’article 158 de la LGCA).

El Consell considera que es tracta d’una presentació amb un propòsit publicitari intencionat que, a més, pot induir a error el públic pel que fa a aquest propòsit. Així, sota l’aparença d’un contingut divulgatiu sobre salut, benestar, alimentació i bellesa, aparentment objectiu i aliè als interessos propis del titular de la marca Mundonatural, s’emmascara un contingut publicitari.

En la conducta eventualment infractora objecte d’examen, no s’hi aprecia la concurrència de les circumstàncies que estableix l’article 137 de la LCA. Per tant, caldria imposar la sanció en el grau mínim establert legalment.

En conseqüència, EDC seria el presumpte responsable d’una infracció administrativa greu, per l’eventual emissió de publicitat encoberta, tipificada a l’apartat 15 de l’article 158 de la LGCA i sancionada, de conformitat amb la lletra b de l’apartat 1 de l’article 136 de la LCA en relació amb l’article 137 d’aquesta mateixa llei, amb una multa de dotze mil un euros (12.001 €), és a dir, la quantia mínima que preveu la LCA, per la comissió d’infraccions greus.