El CAC recorda que les normes sobre l’emplaçament de producte són aplicables tant a la televisió tradicional com als serveis audiovisuals a petició

  • L’emplaçament de producte és una forma de publicitat permesa, sempre que compleixi unes certes condicions, com ara advertir el públic a l’hora d’incloure-la o evitar la incitació directa a la venda

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en la sessió tinguda el 24 de novembre, ha aprovat un acord que recorda als prestadors de serveis de comunicació audiovisual que els preceptes relatius a l’emplaçament de producte que preveu la normativa audiovisual vigent són d’aplicació tant als serveis de comunicació audiovisual de televisió lineals com als oferts a petició.

L’acord del CAC afegeix que, per aquest motiu, no es pot realitzar l’emplaçament de producte indegut en cap de les dues modalitats de servei de comunicació audiovisual.

L’emplaçament de producte és una forma de comunicació comercial audiovisual que consisteix en la inclusió d’un producte, servei o marca comercial en els continguts emesos en els serveis de comunicació audiovisual.

La normativa que regula l’emplaçament de producte és la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA), que té caràcter bàsic, així com la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), per bé que amb diferències terminològiques.

La normativa estableix que l’emplaçament de producte està permès amb les condicions següents: cal advertir-ne el públic al principi i al final del programa, i quan es reprengui després d’una pausa publicitària. L’emplaçament no pot condicionar la responsabilitat ni la independència editorial del prestador del servei de comunicació audiovisual. Tampoc pot incitar directament a la compra o a l’arrendament de béns o serveis, a fer-ne promocions concretes o a donar preeminència indeguda al producte. Finalment, resta prohibit l’emplaçament de producte en la programació infantil.

La Directiva (UE) 2018/1808, aprovada el 2018 i que encara no s’ha transposat al nostre ordenament jurídic, també regula l’emplaçament de producte. S’autoritza aquest emplaçament a tots els serveis de comunicació audiovisual i també a les plataformes d’intercanvi de vídeos, excepte en els programes de notícies i d’actualitat, els programes d’assumptes de la persona consumidora, els programes religiosos i els programes infantils. D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 11 de la Directiva, els programes que continguin emplaçament de producte no poden influir, sota cap circumstància, en el contingut ni en l’organització del seu horari de programació (en el cas de la radiodifusió televisiva) ni en la del seu catàleg (en el cas dels serveis de comunicació audiovisual a petició) d’una manera que afecti la responsabilitat i la independència editorial del prestador del servei de comunicació.

Tampoc han d’incitar directament a la compra o a l’arrendament de béns o serveis, en particular, mitjançant referències de promoció concretes a aquests béns o serveis. No han de donar una prominència indeguda als productes de què es tracti, i, finalment, han d’informar clarament l’audiència de l’existència d’emplaçament de producte, mitjançant una identificació adequada al principi i al final del programa, així com quan el programa es reprengui després d’una pausa publicitària, per evitar tota confusió a la persona espectadora. Pel que fa a aquest darrer requisit, els estats membres poden no exigir-lo, excepte per als programes produïts o encarregats per un prestador del servei de comunicació o per una empresa filial d’aquest últim.

En qualsevol cas, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 11 de la Directiva, els programes no poden contenir emplaçament dels productes següents: cigarrets i altres productes del tabac, així com cigarrets electrònics i els seus envasos de recàrrega, o emplaçament de producte d’empreses la principal activitat de les quals sigui la fabricació o la venda d’aquests productes; com tampoc dels medicaments o tractaments mèdics específics que només es puguin obtenir mitjançant recepta a l’Estat membre a la jurisdicció del qual estigui subjecte el prestador del servei de comunicació.

L’Acord s’ha adoptat per unanimitat.

Acord 87/2021 sobre la normativa aplicable a l’emplaçament de producte en els serveis de comunicació audiovisual de televisió a petició