Funcions

Foto portada

La Llei encomana al CAC un seguit de funcions, que poden enquadrar-se, les més destacades, en els quatre àmbits següents:

Títols habilitants

  • Atorgar els títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i garantir-ne el compliment de les condicions.

Continguts

  • Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de l'audiovisual, en particular dels principis del pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.
  • Vetllar pel compliment del pluralisme lingüístic i pel compliment de la normativa sobre el català i l'aranès.
  • Vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció dels infants i els adolescents.
  • Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat. Garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans públics.

Informes

  • Emetre informe previ pel que fa als avantprojectes de llei relatius al sector audiovisual.
  • Emetre informes a iniciativa pròpia, del Parlament o del Govern de la Generalitat.
  • Emetre un informe anual sobre l'actuació del CAC i la situació del sistema audiovisual a Catalunya.

Coregulació, autoregulació i arbitratge

  • Promoure l'adopció de mesures de coregulació i d'autoregulació en el sector audiovisual.
  • Exercir, a instàncies de les parts en conflicte, funcions arbitrals i de mediació.