Acord 56/2021 de cessament de la senyora Esther Mellado Morte com a personal eventual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

agreement