Acord 57/2021 d'incoació expedient sancionador núm.1/2021-S (incompliment deure finançament pel·lícules cinematogràfiques qualsevol gènere i producció en alguna de les llengües oficials de l’Estat durant l’exercici 2019) obert al prestador públic CCMA, SA

agreement