Acord 71/2021 de modificació de l’estructura accionarial de la societat RÀDIO RIPOLL, SL, com a conseqüència d’una operació mercantil de transmissió de participacions socials de la companyia, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005 (exp.3-A-2021)