Acord 75/2020 de sol·licitud d’autorització prèvia de la societat Diari de Girona, SAU, per a la transmissió de la llicència de la demarcació de Sabadell (canal 45, programa 4, referència TL12B), a favor de la societat Taelus SL

agreement