Acord 78/2020 d'aprovació de l’aplicació parcial del romanent de tresoreria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en l’exercici pressupostari 2020

agreement