Els menors en els mitjans

ds

Els adolescents i els infants són part de la societat i, com a tal, han de tenir una presència adequada en els mitjans audiovisuals. Ara bé, els professionals dels mitjans han d’actuar amb una especial prevenció quan apareixen menors en els mitjans. Així, els prestadors de serveis de comunicació audiovisual no poden difondre el nom, la imatge ni altres dades que permetin d’identificar els menors en els casos en què, amb el consentiment o sense el consentiment de llurs pares o tutors, en puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la imatge, i d’una manera particular si apareixen o poden aparèixer com a víctimes, testimonis o inculpats amb relació a la comissió d’accions il·legals. Tampoc no es poden divulgar les dades relatives a la filiació d’infants i adolescents acollits o adoptats.

ds

Què fa el CAC?

ds ds

ds Tornar a Protecció dels menors