Concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

portada

El Consell de l'Audiovisual anuncia la convocatòria del concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Termini, lloc i hores de presentació:

El termini de presentació de les proposicions és fins al 17 d’octubre de 2022, a les 14.00 hores.

Les proposicions s’han de presentar dins de l’horari i en la forma que indica la clàusula 11 del plec de condicions: de 9.00 a 14.00 hores al Registre del CAC (carrer dels Vergós, 36-42, 08017, de Barcelona) o en un altre dels registres que preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o per correu, sempre dins del termini assenyalat.

 

Informació i documentació del concurs:

13.01.2023 Resolució per la qual es declara desert el concurs públic per a l’arrendament d’un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. PDF

11.11.2022 Avís: Acte públic d'obertura dels sobres B PDF

02.09.2022 Anunci de convocatòria de concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.  PDF

  - Plec de condicions que regeix el concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.  
  - Annex 1 Document de característiques tècniques.  
  - Annex 2 Criteris d'adjudicació.  
  - Annex 3 Declaració responsable.   
  - Annex 4 Declaració constitució UTE -CB.   
  - Annex 5 Model proposta licitació.   
  - Annex 6 Proposta econòmica.   
  - Annex 7 Contracte arrendament.  
  - Annex 8 Acceptació notificacions electròniques.