Personal

En els sub-menús d'aquest apartat es troben els temes relacionats amb la gestió de personal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, fent referència especialment a:

                             - Normativa aplicable

                             - Percepcions del personal

                             - Compatibilitats autoritzades

                             - Organigrama

                             - Selecció de personal

                             - Processos de formació i promoció