Acord 61/2021 de resolució del recurs potestatiu de reposició relatiu al requeriment de cessament al prestador de serveis de comunicació audiovisual Radiocat XXI, SL, perquè no emeti la campanya publicitària analitzada dels supermercats Veritas

agreement