Contractació / Perfil de contractant

Amb l'objectiu d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públicpodeu accedir al perfil del contractant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i al Registre Públic de Contractes seleccionant els enllaços adjunts.