Agenda

 

De conformitat amb els principis ètics i les regles de conducta amb què han d’actuar els alts càrrecs, que estableix l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  i d’acord amb l’article 33 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la  transparència i el dret d’accés a la informació pública, es dona publicitat a la informació relativa a les agendes públiques dels alts càrrecs del Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel que fa als contactes i les reunions mantinguts amb els grups d’interès.