El CAC considera que les curses de toros són un contingut perniciós per als menors d’edat i s’haurien d’emetre fora de l’horari protegit

•    El Consell dona la raó a un televident que va presentar una queixa en relació amb l’emissió del programa Tendido cero, emès per La2, durant l’horari protegit

•    El CAC considera que els espectacles en què es maltracti o es doni mort als animals s’haurien d’emetre a partir de les 22.00 hores per protegir els infants i adolescents

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda ahir, 12 de juliol, ha aprovat per unanimitat un acord en què es considera que les curses de toros poden afectar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors d’edat i, per tant, demana que s’emetin fora de l’horari protegit.

El CAC respon d’aquesta manera un ciutadà que es va adreçar al Consell amb una queixa sobre l’emissió del programa Tendido cero, sobre curses de braus, que emet el prestador RTVE mitjançant La2. En concret, el ciutadà va denunciar al CAC que en el programa emès el 22 d’abril, a partir de les 14.00 hores, s’hi va poder veure tant el maltractament d’un animal com l’agafada a un noveller, que es va mostrar de manera íntegra.

El CAC assenyala a l’acord que comparteix la preocupació de la persona que tramet la queixa davant les retransmissions, els avenços, els resums o la promoció d’espectacles en què es maltracta o es dona mort als animals, com és el cas de les curses de braus, i considera que aquests continguts audiovisuals poden afectar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors d’edat, per la qual cosa entén que caldria situar-ne les emissions en la franja horària entre les 22.00 i les 6.00 hores.

El CAC assenyala que la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència, no inclou cap mesura en relació amb la presència o la participació de menors d’edat en activitats relacionades amb la tauromàquia. I, en el mateix sentit, afegeix que la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, exclou de manera expressa, de l’àmbit de protecció de la llei, els animals utilitzats en els espectacles taurins.

També recorda que, el 2020, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va arxivar la denúncia d’un particular en relació amb el programa Tendido cero, perquè va entendre que les curses de braus es corresponen amb la qualificació de programa no recomanat per a menors de 7 anys i que, per tant, el programa esmentat es podia emetre en la seva franja horària.

El Consell, per la seva part, indica que el 2018 el Comitè dels Drets dels Infants de l’ONU, que té com a obligació l’observança del compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (ratificada per Espanya el 1989), va incloure en el concepte de “pràctiques nocives” la tauromàquia, tot indicant que per prevenir els efectes nocius per als infants de l’espectacle dels toros, el Comitè recomana que l’Estat prohibeixi la participació de menors de 18 anys com a toreros i com a públic.

Recentment, el 9 de març passat, el comitè de l’ONU esmentat va fixar un termini a l’Estat espanyol, en concret, fins al 15 de febrer de 2024, perquè aportés tota la informació en relació amb les observacions finals sobre els informes realitzats el 2018, entre els quals s’inclou la tauromàquia com a contingut nociu per a menors de 18 anys.

A més, la Llei 13/2022, de 19 de juny, general de comunicació audiovisual (LGCA), estableix la prohibició d’emetre programes que continguin violència gratuïta o pornografia. També que l’emissió d’altre tipus de continguts que puguin resultar perjudicials per als menors d’edat ha d’exigir que el prestador formi part d’un codi d’autoregulació i que disposi de mecanismes de control parental o sistemes de codificació digital.

El Consell afegeix que, en el context actual, l’emissió del programa Tendido cero en la franja horària de les 14.00 hores dels dissabtes, per La2, malgrat que des d’un punt de vista objectivable pugui contenir imatges que potencialment tenen un caràcter violent i, en conseqüència, un eventual impacte negatiu en els menors d’edat, no suposa una vulneració de la normativa en matèria de comunicació audiovisual, atès que està qualificat com a apte per a majors de 7 anys, circumstància respecte de la qual el CAC ja va mostrar la seva disconformitat, mitjançant l’Acord 147/2012.

El CAC, que indica que el prestador RTVE no forma part del seu l’àmbit competencial, ha comunicat aquest acord a la persona reclamant, a RTVE i a la CNMC.