Normativa elaborada pel CAC

Foto portada

El CAC disposa de capacitat normativa que li permet aprovar disposicions reglamentàries que un cop publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tenen caràcter vinculant per als operadors. En concret, d'acord amb la lletra f de l'article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, aquest organisme està facultat per adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les seves competències. Les disposicions reglamentàries que el CAC ha aprovat fins el moment són les següents: