Diversitat i igualtat de gènere

Foto portada

Segons la normativa audiovisual, els mitjans han de garantir una imatge de la societat diversa i que doni veu a homes i dones, als diversos grups d’edat, a persones de qualsevol origen, etc. També han de mostrar la diversitat funcional i la multiplicitat de cultures i d’opcions religioses, entre altres elements.

A més, la representació de la realitat que reflecteixen els mitjans ha de ser igualitària pel que fa a la presència de cadascun dels segments de la població (segons l’edat, el sexe, l’origen, etc.) i ha d’evitar la transmissió d’estereotips.

ds

 

ds