Correcció d'errades a la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual

regulations