Rectificació d'errors de l'Acord 33/2011, de 10 de març, del Ple del Consell, pel qual s'aprova la Instrucció general sobre els límits a la presència de comunicacions comercials al servei públic de ràdio de Catalunya.

regulations