Map of radios and televisions

Sobre el mapa

  • Aquest mapa localitza les emissores de ràdio i els canals de televisió en emissió existents a Catalunya. 
     
  • Al clicar sobre un mitjà s'obté informació més concreta sobre aquest mitjà com ara: nom comercial, la titularitat, l'adreça del mitjà, freqüència/canal, zona de servei, nom del prestador i grup de comunicació si s'escau.
     
  • Aquest mapa ofereix dades de tots els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals i els mitjans oferts per prestadors de serveis de comunicació audiovisual a l'empara d'una llicència que utilitzen l'espectre radioelèctric. No contempla el mitjans de ràdio digital (DAB) i els mitjans d'abast nacional es localitzen una única vegada.
     
  • El mapa inclou l'emissora Ràdio 4 perquè emet en català i exclusivament per a Catalunya malgrat correspon a l'Estat espanyol la seva competència.

Ajuda'ns a millorar el mapa

 Per qualsevol suggeriment, proposta, opinió a l'entorn de l'aplicació podeu enviar un correu electrònic a mapamitjansaudiovisuals.cac@gencat.cat