El CAC adjudica una llicència de ràdio en FM a Sant Pere de Ribes-Montgròs

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió mantinguda el 19 de juliol, ha aprovat per unanimitat un acord segons el qual adjudica l’explotació comercial d’una llicència de ràdio en freqüència modulada a Sant Pere de Ribes-Montgròs (100.9 MHz) a la societat Radiocat XXI, SL. El CAC ha adjudicat la llicència mitjançant el sistema de concurs públic.

Segons les bases, l’objecte del concurs era una llicència de titularitat privada per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència, d’acord amb el que disposa l’article 50 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), i de conformitat amb la planificació que preveu el Reial decret 964/2006, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

Les bases del concurs convocat pel CAC establien la puntuació següent: proposta tecnològica, fins a 80 punts; proposta econòmica, fins a 80 punts; proposta de programació, fins a 210 punts; i proposta estructural, fins a 80 punts.

De conformitat amb la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA), les llicències de ràdio s’adjudiquen per un període de 15 anys, sens perjudici de les possibles renovacions que en preveu l’article 28 d’aquesta llei.

Acord 82/2023 de resolució del concurs públic per a l’adjudicació d’una (1) llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a Sant Pere de Ribes-Montgròs (100.9 MHz) de titularitat privada (expedient 1-A-2022)