EL CAC APROVA UNA INSTRUCCIÓ PER VERIFICAR EL COMPLIMENT DE LES QUOTES D’EMISSIÓ I PRODUCCIÓ AUDIOVISUALS EUROPEES

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat un projecte d’Instrucció general adreçada als operadors de televisió de Catalunya per verificar el compliment de la normativa europea sobre les quotes d’emissió i producció d’obres audiovisuals. La Instrucció del Consell, que un cop entri en vigor tindrà caràcter vinculant, tipifica les sancions econòmiques que s’aplicaran en cas d’incompliment.

Aquesta és la primera Instrucció que estableix el CAC, autoritat audiovisual que, arran de la Llei 2/2000, compta amb la potestat d’adoptar instruccions generals adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació. Les instruccions del Consell, com a entitat administrativa independent, tenen la mateixa eficàcia que els decrets del Govern de la Generalitat.

El projecte d’Instrucció general ha estat aprovat pel Ple del Consell en la sessió tinguda el 18 de juliol. El CAC ha obert un període d’informació pública de 15 dies per recollir al·legacions. Un cop el Consell hagi estudiat les esmenes presentades, el text legal passarà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme disposa d’un mes per emetre un dictamen sobre la Instrucció, de forma que es preveu que abans del 15 d’octubre el text definitiu sigui publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Instrucció estableix un mecanisme per tal que les televisions d’àmbit català facilitin dades al CAC per verificar si compleixen amb les quotes d’emissió i de producció d’obres audiovisuals europees. També estableix les sancions, que seran de fins a 300.000 euros (49.915.800 pessetes) per a les sancions greus. En el cas de les sancions molt greus la multa pot arribar fins als 600.000 euros (99.831.600 pessetes).

La Instrucció fa referència al compliment de les obligacions establertes en els articles 5, 6 i 7 de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, que és la transposició a l’Estat espanyol de la Directiva 89/552/CEE “Televisió sense fronteres”. L’esmentada legislació espanyola va ser modificada posteriorment per la Llei 22/1999, de 7 de juny, i per la Llei 15/2001, de 9 de juliol, de foment i promoció de la cinematografia i el sector audiovisual.

Els operadors que resten subjectes a aquesta Instrucció general són: els que depenen directament de la Generalitat de Catalunya; els que tenen un títol d’habilitació atorgat per la Generalitat de Catalunya; i, finalment, els operadors de televisió els serveis de

televisió dels quals, independentment del mitjà de transmissió que s’utilitzi, tinguin un àmbit de cobertura que no sobrepassi el territori de Catalunya. Els operadors locals no estan sotmesos a les quotes d’emissió i producció si bé hauran d’informar el CAC sobre els seus percentatges.

Les obligacions que han de complir els operadors són les següents:

  1. Els operadors de televisió han de reservar el 51 per cent del seu temps d’emissió anyal a la difusió d’obres audiovisuals europees. Per computar el temps d’emissió s’exclourà el temps d’emissió dedicat a programes informatius, transmissions esportives, concursos o jocs, publicitat, televenda i serveis de teletext.

  2. Del temps de reserva esmentat en l’apartat anterior, més del 50 per cent ha de tenir com a llengua originària qualsevol de les llengües espanyoles.

  3. Un mínim del 10 per cent del temps total de reserva esmentat en l’apartat 1 s’ha d’aplicar a obres audiovisuals europees de productors independents. D’aquest percentatge del 10 per cent, com a mínim, la meitat han de ser obres produïdes en els darrers cinc anys.

  4. Els operadors de televisió han de destinar, com a mínim, cada any, el 5 per cent de la xifra total d’ingressos obtinguts durant l’exercici anterior al finançament anticipat de la producció d’obres audiovisuals per a televisions europees.

  5. A més a més, un 60 per cent d’aquest finançament s’haurà de destinar a produccions la llengua originària de les quals sigui qualsevol de les oficials a l’Estat espanyol.

Es considera infracció greu contravenir qualsevol de les obligacions esmentades. És a dir, no complir amb el percentatge del 51 per cent per a obres europees és una infracció greu. També està tipificat com a infracció greu no aconseguir que, almenys, la meitat de l’esmentat 51 per cent de producció europea sigui en una llengua originària oficial a Espanya. Es considera falta molt greu la comissió, en el termini d’un any, de dos o més infraccions greus.

La Instrucció fixa unes dates màximes per remetre la informació exigida al Consell de l’Audiovisual. Pel que fa l’obligació d’emetre un percentatge d’obres europees, el límit és el 31 de març de cada any. Pel que fa a la necessitat de destinar un 5 per cent dels ingressos, la data màxima és el 30 de juny.

 

Per a més informació podeu trucar al cap de comunicació del CAC, Xavier Margarit, als telèfons 923 632 525 i 627 480 483