Un informe del CAC constata més sensibilització de les televisions públiques catalanes en les informacions sobre les violències masclistes

  • TV3, TVE Catalunya i betevé han assumit l’actualització conceptual de les violències masclistes que estableix la Llei 17/2020 i en fan un tractament basat en el respecte a les víctimes i en la consideració que és un problema estructural
     
  • En una dècada, TV3 i betevé han quadruplicat el temps dedicat a informar sobre les violències masclistes
     
  • Un terç de les notícies sobre les violències masclistes apareix en els titulars dels tres canals analitzats

Les principals televisions públiques catalanes aposten de manera decidida per la reflexió i la sensibilització social quan informen sobre les diferents formes de violència masclista, segons un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que ha analitzat el tractament informatiu de les violències masclistes per part de TV3, TVE Catalunya i betevé el 2021.

El CAC ha comprovat com les tres televisions públiques esmentades han assumit la conceptualització més àmplia de les violències masclistes que incorpora la normativa actual, aprovada el 2020. La conseqüència més important és que els mitjans públics han evolucionat del tractament propi d’una crònica de successos que es feia 20 anys enrere a un tractament ampli basat en el respecte a les víctimes, la reflexió i la sensibilització social davant un problema estructural.

L’informe El tractament de les informacions sobre violències masclistes en els teleinformatius. Octubre-desembre del 2021 analitza la presència i el tractament informatiu de les violències masclistes en els teleinformatius. La mostra, d’un trimestre, ha analitzat els dos informatius principals de cadascuna de les tres cadenes, amb un total de 454 teleinformatius.

El CAC realitza un informe sobre el tractament de les violències masclistes cada tres anys, i va iniciar la sèrie d’estudis el 2002. L’informe actual, corresponent al 2021, és el primer que es fa des de l’aprovació de la Llei 17/2020, que actualitzava la normativa de referència, en el sentit d’ampliar la relació de formes en què es concreta la violència masclista i els àmbits en què es pot manifestar. Les formes de violència masclista són les vuit següents: violència física; violència psicològica; violència sexual; violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius; violència econòmica; violència digital; violència de segon ordre, i violència vicària.

L’informe mostra que les televisions analitzades situen la problemàtica de les violències masclistes en la seva agenda informativa: representen el 3,1% dels temps de notícia total a TV3, el 2,5% a TVE Catalunya i el 2% a betevé.

La informació sobre les violències masclistes ha incrementat el seu espai en els teleinformatius de manera important durant la darrera dècada.

Així, en termes relatius, entre el 2010 i el 2021, el temps dedicat es multiplica per 4 a TV3 i betevé, i per 2 a TVE Catalunya. Aquest increment respon al fet, possiblement entre d’altres, que ha evolucionat la sensibilitat social en relació amb aquest problema, a la vegada que, des d’un punt de vista legal i també mediàtic, s’ha assumit que les violències masclistes ultrapassen els actes d’agressió física i sexual contra les dones i inclouen totes aquelles formes de discriminació i violació de drets associades al fet de ser dones.

Qualitat del tractament informatiu

Una segona conclusió destacable de l’informe és que, més enllà de la quantitat de notícies sobre violències masclistes, el CAC n’ha constatat la qualitat pel que fa al tractament informatiu. 

En concret, a TV3 (60%) i a betevé (59,8%) la informació sobre les violències masclistes gira, majoritàriament, entorn de la reflexió i la sensibilització social; a TVE Catalunya aquest eix temàtic arriba al 42,8%.

TV3 és el canal que, en nombres absoluts, dedica més atenció a la reflexió i la sensibilització: a més d’incloure peces de denúncia social, també incideix en les altres formes de violències masclistes, com l’econòmica o l’obstètrica. Així mateix, inclou peces que busquen contrarestar la desigualtat estructural entre dones i homes que hi ha al darrere de totes les formes de violència masclista, i ofereix les aportacions de les dones en diferents àmbits, molt majoritàriament l’esportiu.

Betevé dedica a les informacions basades en la reflexió i la sensibilització social una proporció de temps similar a la de TV3 en termes relatius. Així mateix, és el canal en què les notícies que al·ludeixen a les altres formes de violències masclistes sumen més temps, sobretot quant a la vulneració dels drets sexuals i reproductius de les dones.

Un altre aspecte referit a la visibilitat de les violències masclistes és l’anàlisi de quantes es destaquen en el bloc de titulars o resum dels teleinformatius. El resultat és que gairebé una de cada tres notícies sobre violències masclistes apareix en els titulars o resums dels tres canals analitzats: el 32,3% de les peces comptabilitzades a TV3, el 28,6% a TVE Catalunya i el 28,3% a betevé.

Pel que fa a l’anàlisi de qui parla, l’informe assenyala que les fonts d’informació qualificades, que aporten una visió experta, són les més freqüents. En concret, suposen dues terceres parts del temps de paraula total a betevé (63,4%) i un terç tant a TV3 (36%) com a TVE Catalunya (36,9%).

A més, l’informe mostra que la veu de les dones que pateixen o han patit violències masclistes ha incrementat i ha diversificat notablement la seva presència en la informació en relació amb els darrers períodes analitzats. El seu testimoni representa una cinquena part del temps de paraula total a TV3 (20,1%) i TVE Catalunya (18,8%) i una desena part a betevé (13%).

Les dones poden ser vistes com a referents en àmbits diversos en el 20% del temps de paraula que protagonitzen a TV3 i a TVE Catalunya (sobre valors absoluts més baixos). La inclusió de dones que poden ser vistes com a referents en les informacions per part dels mitjans contribueix a modificar l’imaginari social i permet avançar cap a l’erradicació de la desigualtat estructural entre dones i homes. A TV3, gairebé la meitat de les dones que contribueixen amb les seves intervencions a la construcció de referents són esportistes, mentre que a TVE provenen principalment del món de la cultura.

L’abordatge informatiu de les violències masclistes prioritza la veu de les dones, especialment la d’aquelles que contribueixen a una millor comprensió de les violències masclistes: expertes en la matèria, dones que poden ser vistes com a referents i víctimes, en un sentit ampli, que aporten el seu testimoni.

Finalment, i pel que fa al tractament, l’informe assenyala que no s’ha detectat cap notícia en què es banalitzi, justifiqui o culpabilitzi les víctimes. També s’ha vist una minimització d’elements que podria induir a relacionar les violències masclistes amb factors personals. Es consolida la tendència a la baixa que es registra en els estudis de la darrera dècada. Per exemple, en el cas de TV3, el 2010, el 38,6% de les notícies esmentaven aspectes com ara la procedència o el nivell sociocultural de les persones afectades, percentatge que el 2021 s’ha reduït fins al 5,2%. En el cas de TVE Catalunya, s’ha passat del 42,9% d’esments el 2013 al 9,5% del 2021.

També s’ha constatat que les informacions no aporten dades que permetin la identificació de dones en situació de violències masclistes sense el seu consentiment.

En canvi, en el capítol d’element a continuar millorant hi ha els elements d’espectacularització en les imatges o en el relat verbal de les informacions sobre violència contra les dones, que persisteixen en el 16,7% de les notícies de TVE Catalunya, el 12,5% de TV3 i el 7,5% de betevé. La major part d’aquests elements es localitzen principalment en peces sobre agressions físiques o sexuals i sobre cròniques judicials, que contribueixen a dramatitzar el relat sense aportar informació rellevant per comprendre’l.

El Ple del CAC, en sessió tinguda ahir, 30 de març, ha aprovat per unanimitat l’Acord.

Acord 22/2022 d’aprovació de l’Informe 21/2022, de 15 de març, de l’Àrea de Continguts, El tractament de les informacions sobre violències masclistes en els teleinformatius. Octubre-desembre del 2021