Pressupost, execució i liquidació

  • Normativa pressupostària

 

 

 

 

 

   • Pressupost 2019
    • DECRET 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

  • Pressupost 2018
    • Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General,  per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.
    • DECRET LLEI 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària