Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament d'Argentona
NIF: P0800900C

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Gran 59
Municipi: Argentona
Codi Postal: 08310
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Eudald Calvo Català

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Eudald Calvo Català Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Argentona (104.6): Mitjançant l'Acord 13/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament d'Argentona la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament d'Argentona, a la sessió de l'11 de desembre 1992, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019