Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ràdio Ulldecona, SL
NIF: B43396902

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Major 94
Municipi: Ulldecona
Codi Postal: 43550
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Joan Nadal Girona

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Joan Nadal Girona Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Joan Nadal Canalda 51 Directe Carolina Girona Bayarri 45 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

U Ràdio (101.9): Mitjançant l'Acord 57/2022, de 8 de juny, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora a la localitat de Tortosa, freqüència 101.9 MHz, per part de la societat Unedisa Comunicaciones, SLU, a favor de la societat Ràdio Ulldecona, SL, en els termes assenyalats a la part expositiva de l'acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per Unedisa Comunicaciones, SLU, en els quals la societat adquirent, Ràdio Ulldecona, SL, se subroga íntegrament. Mitjançant l'Acord 57/2022, de 8 de juny, del Ple del Consell, s'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora a la localitat de Tortosa, freqüència 101.9 MHz, per part de la societat Unedisa Comunicaciones, SLU, a favor de la societat Ràdio Ulldecona, SL, en els termes assenyalats a la part expositiva d’aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per Unedisa Comunicaciones, SLU, en els quals la societat adquirent, Ràdio Ulldecona, SL, se subroga íntegrament. Mitjançant l'Acord 93/2015, d’1 de juliol, del Ple del Consell, s'autoritza l’operació de fusió mitjançant absorció de la societat Unidad Editorial Radio, SLU, per part de la societat Unedisa Comunicaciones, SLU, i, en conseqüència, la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència corresponent a la localitat de Tortosa (101.9 MHz) a favor de la societat absorbent. Com a conseqüència d’aquesta autorització, la societat adquirent de la llicència queda subrogada en totes les obligacions i els compromisos particulars assumits en el seu moment per la societat transmetent.

U Ràdio 101.9 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: 101.9 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: U Ràdio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 08/06/2022
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: https://www.uradio.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No