Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Catalonia Audiovisual Media, SL
NIF: B16680928

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Concòrdia Aigües de l'Estany 30
Municipi: Banyoles
Codi Postal: 17820
Provincia: Girona

REPRESENTANT LEGAL

Nom David Mir Gassiot

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec David Mir Gassiot Administrador solidari Daniel Cascales Vilardell Administrador solidari Salvador Coll Baucells Administrador solidari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus David Mir Gassiot 25 Directe Salvador Coll Baucells 25 Directe Joaquim Fusté Noguera 25 Directe Metropolitana d'audiovisuals, SL 25 Directe

INCIDÈNCIES

TV La Selva: En data 31 de desembre de 2019, la societat Hermes Comunicacions, SA, arrendatària d'aquesta llicència, cessa les emissions amb motiu de la rescissió del contracte d'arrendament i ho comunica al Consell de l'Audiovisual de Catalunya als efectes oportuns.

DECISIONS

TV La Selva (TL01GI-46-3): Acord 38/2022, de 27 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d'autorització de la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT), d’àmbit local, del programa 3, canal 46, amb referència TL01GI, de la demarcació de Blanes, per part de la societat Publicitat i Comunicació del Vallès, SL, a favor de la societat Catalònia Audiovisual Media, SL, en els termes assenyalats en la part expositiva de l'acord. Acord 52/2014, d'11 d'abril, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, d'autorització de l'arrendament de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital local de les demarcacions de Barcelona (programa 2 del canal 48), Sabadell (programa 1 del canal 39), Lleida (programa 3 del canal 50), Blanes (programa 3 del canal 42), Tarragona (programa 2 del canal 54) i Vic (programa 3 del canal 35), per part de la societat Publicitat i Comunicació del Vallès, SL (arrendadora) a favor de l'entitat Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL (arrendatària). Acord 75/2016, de 17 d'octubre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, d'autorització de la transmissió de les participacions socials, representatives del 100% del capital social de la companyia Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL, a favor de la societat Hermes Comunicacions, SA, qui assoleix el 100% del capital social, així com l’operació mercantil de fusió per absorció de les societats Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL (com a societat absorbida), per part de la societat Hermes Comunicacions, SA (com a societat absorbent). Com a conseqüència de la fusió per absorció, la societat absorbent, Hermes Comunicacions, SA, se subroga en la posició d’arrendatari del contracte d’arrendament de data 6 de febrer de 2014, autoritzat mitjançant l’Acord 52/2014, d’11 d’abril, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, relatiu a les llicències per a la prestació de serveis audiovisuals de televisió digital local de les demarcacions de Barcelona (programa 2 del canal 48), Sabadell (programa 1 del canal 39), Lleida (programa 3 del canal 50), Blanes (programa 3 del canal 42), Tarragona (programa 2 del canal 54), Vic (programa 3 del canal 35) i Granollers (programa 3 del canal 40).

TV La Selva TL01GI-46-3 Blanes ()

Freqüència: TL01GI-46-3 Blanes ()
Nom comercial: TV La Selva
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 27/04/2022
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.tvlaselva.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Digital, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No