Publicació agregada de contractes menors

En compliment del que estableix l’article 63.4 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i l’article 13.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat podeu consultar la relació de contractes menors del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.