Comptes anuals

D'acord amb les normes reguladores del Sistema Europeu de Comptes (SEC/95), el Consell de l'Audiovisual de Catalunya és una entitat que forma part del sector de las administracions públiques, per tant, d'acord amb la llei de finances públiques, amb la redacció donada per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, ha d'aprovar la liquidació del pressupost, els comptes anuals i, si escau, la memòria de gestió.

Podeu consultar l'informe dels comptes anuals en els documents adjunts.