Agenda

En el marc del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina (document adjunt) es publica la informació relativa a les agendes públiques amb grups d'interès dels alts càrrecs del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu així com de la  Publicitat activa derivada del Codi de conducta