Llengua catalana i llengua aranesa

ds

Prestadors públics: Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual públics, tant de ràdio com de televisió, han de garantir que la llengua emprada normalment sigui la catalana i, a la Vall d’Aran, l’aranesa. A l’efecte de la Instrucció general del CAC, s’entén per llengua emprada normalment la utilització d’una de les dues llengües com a mínim durant el 90% del temps d’emissió.

L’emissió de pel·lícules, sèries televisives o documentals doblats a una llengua diferent de l’original s’han d’oferir simultàniament, com a mínim, doblades en llengua catalana. Aquesta obligació és d’aplicació als prestadors de serveis de televisió pública d’àmbit local, sempre que les pel·lícules, sèries televisives o documentals estiguin disponibles doblats o subtitulats en llengua catalana.

Prestadors privats: Els prestadors de serveis de televisió privats han de garantir que, com a mínim, el 50% del temps d’emissió de programes de producció pròpia sigui en llengua catalana. Pel que fa als prestadors de serveis de ràdio privats, han de garantir que, com a mínim, el 50% del temps d’emissió sigui en llengua catalana.

Pel que fa a l’emissió de pel·lícules, sèries televisives o documentals doblats a una llengua diferent de l’original, s’han d’oferir simultàniament, com a mínim, doblades en llengua catalana, sempre que els continguts esmentats estiguin disponibles doblats o subtitulats en llengua catalana.

ds

Què fa el CAC?

ds ds

Imatge eliminada. Tornar a Llengua catalana i aranesa