Pluralisme polític

ds

Què és el pluralisme polític

L’article 11 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea recull el dret que tenen totes les persones a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat d’informació. La primera es refereix al dret a expressar lliurement les idees pròpies. La segona garanteix el dret a rebre o a comunicar informacions o idees sense que hi puguin haver ingerències de les autoritats públiques.

Un dels valors fonamentals que sustenta aquest dret és el pluralisme als mitjans, condició essencial que garanteix la lliure formació de l’opinió pública i la diversitat i la cohesió socials (article 5 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya).

El pluralisme polític dels mitjans de comunicació és un indicador per mesurar la qualitat d’un sistema democràtic. La seva observança implica que els mitjans han d’oferir una informació política transparent, proporcional, igualitària i diversa.

Informes periòdics de pluralisme polític

El CAC fa un seguiment sistemàtic del pluralisme polític en les principals ràdios i televisions que emeten a Catalunya. En concret, elabora un informe periòdic (inicialment mensual i a partir del 2018 quadrimestral) on s’analitza el temps de notícia i la presència dels actors polítics en els informatius diaris i també en entrevistes, debats i altres formes d’intervenció.

Els informes inclouen referències als principals temes que han estat notícia durant el mes analitzat, així com altres aspectes que ajuden a contextualitzar les dades, com ara la informació sobre l’activitat del Parlament de Catalunya o la presència de les dones.

El pluralisme polític durant els períodes electorals

Les informacions durant el període de les campanyes electorals estan subjectes als principis que estableix la Llei orgànica del règim electoral general (pluralisme polític i social, neutralitat, proporcionalitat i igualtat), així com als criteris definits pel pla de cobertura de cada mitjà de comunicació.

Segons la normativa, durant el període electoral, la màxima autoritat sobre les actuacions dutes a terme per les ràdios i televisions és la Junta Electoral Central (JEC). Tot i això, el CAC, a posteriori, duu a terme un seguiment del pluralisme també durant el període electoral.

ds

Què fa el CAC?

Acords sobre pluralisme polític Acords sobre campanyes electorals Recomanacions processos electorals

Imatge eliminada. Tornar a Pluralisme i tractament informatiu