Pluralisme social, religiós, lingüístic, cultural i territorial

ds

El CAC, d’acord amb la lletra b de l’article 115 de la Llei 22/2205, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, té la funció de vetllar pel respecte del pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural, i també per l’equilibri territorial.

ds

Què fa el CAC?

ds ds ds ds

Imatge eliminada. Tornar a Pluralisme i tractament informatiu