Publicitat il·lícita i prohibida

ds

Són publicitat i televendes il·lícites, entre d’altres, les següents:

  • Les que atempten contra la dignitat humana.
  • Les que vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i, entre d’altres, els que presenten les dones d’una manera vexatòria.
  • Les que fomenten males pràctiques alimentàries.
  • Les que discriminen per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • Les que inciten a la violència o a comportaments antisocials.
  • Les que indueixen a la crueltat o al maltractament dels animals.

Són publicitat i televenda prohibides, entre d’altres, les següents:

  • Qualsevol forma directa o indirecta de publicitat de cigarrets i altres productes del tabac.
  • La publicitat de contingut essencialment polític dirigida a la consecució d’objectius d’aquesta naturalesa, sens perjudici de les normes aplicables que estableix la legislació sobre règim electoral.
  • Qualsevol forma directa o indirecta de publicitat de begudes amb graduació alcohòlica superior a vint graus centesimals.
  • Qualsevol forma de publicitat de begudes alcohòliques amb una graduació inferior a vint graus centesimals en què es donin les circumstàncies següents: si van dirigides a persones menors d’edat; si presenten el consum d’alcohol associat a una millora del rendiment físic, amb la conducció de vehicles o amb l’èxit social o sexual; si suggereixen que el consum d’alcohol té propietats terapèutiques o que constitueix un mitjà per resoldre conflictes; o si estimulen el consum no moderat de begudes alcohòliques.

ds

Què fa el CAC?

ds

Imatge eliminada. Tornar a Publicitat