Sobre la revista

Definició

Quaderns del CAC és una publicació científica de comunicació adreçada al sector audiovisual i editada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. La revista pretén ser una plataforma d’aproximació al camp de la comunicació i cultura audiovisuals des de diferents perspectives disciplinàries, i amb una atenció particular a la recerca europea i internacional. Vol contribuir així a l’anàlisi i debat crítics sobre la cultura i l'audiovisual en el món contemporani.

Revista electrònica d’accés obert sota llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA, i d’acord amb l’esperit de la declaració de la Budapest Open Access Initiative (BOAI).

De periodicitat anual, Quaderns del CAC es publica cada mes d’octubre íntegrament en català, castellà i anglès. La revista assumeix la correcció i la traducció dels textos als tres idiomes. No hi ha cap despesa a les persones autores per enviar articles ni pel procés editorial (no article submission or processing charges).

Els articles de la revista són textos originals i inèdits que han superat un procés de doble revisió cega per parells, després d’una valoració inicial de qualitat i adequació per part del Consell de redacció. La publicació es compromet a informar els autors i autores del resultat positiu o negatiu de l’avaluació dels articles en un termini màxim d’un mes i mig després de l’inici del procés de revisió cega.

Quaderns del CAC està a la base de dades i índexs Dialnet, MIAR, Carhus+2018, CCUC, REBIUN i Dulcinea. Periodicitat històrica: quadrimestral (1998-2007), semestral (2008-2012) i, des del 2013, anual. La revista es va editar en paper en català des del número 1 (1998) al número 35 (2010).

Quaderns del CAC
ISSNe: 2014-2242, ISSN paper: 1138-9761
Contacte: quadernsdelcac@gencat.cat
Revista d’accés obert sota llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA

 

Sistema d’arbitratge

La Direcció de la revista valora inicialment les contribucions rebudes per determinar el seu interès i si s’adeqüen al perfil de la revista i als seus requisits formals. De forma raonada, podrà desestimar els textos que no siguin originals i inèdits i que no compleixin amb els requisits formals i ètics de la publicació.

Els autors i les autores rebran un acusament de rebuda dels seus originals, i se’ls comunicarà si es desestimen o s’accepten per a la seva avaluació.

La revista Quaderns del CAC sotmet els textos a la revisió de dues persones expertes, a partir d’un procés de doble revisió cega per parells (double-blind peer-review). Només les plomes convidades i les ressenyes de llibres queden exemptes d’aquesta condició. En cas que les persones autores de les plomes convidades ho desitgin, també se sotmetran els seus textos a doble revisió cega per parells.

La doble avaluació podrà acceptar, refusar o acceptar amb modificacions els textos revisats. En aquest últim cas, les persones autores hauran d’atendre les revisions i retornar els textos degudament modificats abans de superar el procés i ser acceptats per publicar-se a la revista. En el cas que les dues avaluacions rebudes siguin molt divergents, es demanarà un tercer informe d’avaluació. En última instància, la Direcció de la revista adoptarà l decisió final.

La publicació es compromet a informar els autors i autores del resultat de l’avaluació dels articles en un termini màxim d’un mes i mig després de l’inici del procés de revisió cega. En cas de retard en la rebuda dels informes de revisió, la Direcció avaluarà si s’envia a una altra persona revisora, i s’informa a les persones autores del retard en el procés.

Llista de persones revisores. Període 2015-2020
Llista de persones revisores. Període 2010-2015

 

Codi ètic i de bones pràctiques

La revista Quaderns del CAC segueix un codi d’ètica en que implica tant a les persones autores, a les persones revisores i també al cos editorial responsable de la publicació. El codi ètic i de bones pràctiques de Quaderns del CAC s’inspira en el codi ètic del Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).

 

Mesures antiplagi

Els textos publicats a la revista Quaderns del CAC han de ser originals i inèdits. En aquest sentit, la publicació està compromesa amb la lluita contra el plagi.

Quaderns del CAC sotmet els articles rebuts a mètodes de comprovació i detecció antiplagi. Es fan servir detectors de plagi en línia diversos, com ara Plag, Duplichecker o Edubirdie entre altres, i també es fan cerques en línia a partir d’una selecció aleatòria de fragments dels textos rebuts per intentar descartar aquest mala pràctica.