Normativa en tràmit

Projecte d'instrucció general per la qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual.


El Consell de l'Audiovisual de Catalunya està tramitant l'elaboració d'un Projecte d'instrucció general per la qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual, aprovada mitjançant l'Acord 295/2007, de 19 de desembre.

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa pública la tramitació del procediment normatiu en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat del tràmit en què es troba.

Estat de tramitació: Instrucció general aprovada mitjançant l’Acord 85/2018, de 12 de setembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya