Concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

portada

 

 

Informació i documentació del concurs:

30.01.2023 Resolució per la qual es declara desert el concurs públic per a l’arrendament d’un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. PDF

11.11.2022 Avís: Acte públic d'obertura dels sobres B PDF

02.09.2022 Anunci de convocatòria de concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.  PDF

  - Plec de condicions que regeix el concurs públic per a l'arrendament d'un bé immoble (local/s) a la ciutat de Barcelona, per ubicar-hi la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.  
  - Annex 1 Document de característiques tècniques.  
  - Annex 2 Criteris d'adjudicació.  
  - Annex 3 Declaració responsable.   
  - Annex 4 Declaració constitució UTE -CB.   
  - Annex 5 Model proposta licitació.   
  - Annex 6 Proposta econòmica.   
  - Annex 7 Contracte arrendament.  
  - Annex 8 Acceptació notificacions electròniques.