Detall
Formulari de comunicaciˇ prŔvia per a la prestaciˇ de serveis de comunicaciˇ audiovisual

 

La comunicació prèvia al Consell de l'Audiovisual de Catalunya l'han de realitzar aquells prestadors de serveis de ràdio i televisió de gestió privada, responsables editorials, que difonguin els seus continguts mitjançant altres sistemes de transmissió que les ones hertzianes terrestres.

Els prestadors subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Instrucció general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia han de descarregar-se el formulari i emplenar-ne les dades sol·licitades. La prestació del servei de comunicació audiovisual (ràdio o televisió) es pot iniciar en el termini d'un mes, a comptar des que es presenti la declaració de comunicació prèvia, si el Consell no en manifesta de manera motivada la seva disconformitat.

El formulari de la comunicació prèvia i la documentació que sustenta les dades consignades en el formulari es pot tramitar a la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya presencialment (vegeu aquí l'horari del Registre general del CAC) o per correu  certificat (vegeu, tramitació de la comunicació prèvia).

 

 

Consideracions sobre la comunicació prèvia

La comunicació prèvia al Consell l'han de realitzar aquells prestadors de serveis de comunicació audiovisual (prestadors de serveis de televisió i/o de ràdio) de gestió privada, amb responsabilitat editorial sobre la selecció dels programes i continguts i la seva organització en un canal (radiodifusió) o en un catàleg de programes (servei a petició), que difonguin els seus continguts mitjançant altres sistemes de transmissió que les ones hertzianes terrestres.

a) Alhora de valorar si el servei audiovisual, és un servei de comunicació audiovisual. Cal tenir present el següent:

1. Per ser considerat un servei de televisió, el servei audiovisual ha de reunir cumulativament els set requisits següents:

- Ser un servei, d'acord amb els articles 56 i 57 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea: S'inclouen tant els serveis televisius de radiodifusió (canal) com els de petició (catàleg de programes). Quedarien exclosos aquells serveis que fonamentalment no tindrien activitat econòmica ni entren en competència amb la radiodifusió televisiva, entre d'altres, els llocs webs de titularitat privada i els serveis consistents en la prestació de serveis o distribució de contingut audiovisual generat per usuaris privats amb la finalitat de compartir-lo i intercanviar-lo entre grups d'interès.

- El prestador de serveis ha de tenir la responsabilitat editorial: Això és, l'exercici de control efectiu tant sobre la selecció dels programes com sobre la seva organització, ja sigui en un servei de radiodifusió com en un servei a petició.

- Tenir l'audiovisual com objecte principal: El servei ha de tenir com a objecte principal proporcionar programes de televisió, entesos com el conjunt d'imatges en moviment, amb so o sense, que constitueix un element unitari dins de l'horari de programació d'un canal (radiodifusió) o catàleg de programes (servei a petició).

En qualsevol cas, són programes de televisió: els llargmetratges, les manifestacions esportives, les sèries, els documentals, els programes infantils i les obres de teatre originals, així com les retransmissions en directe d'esdeveniments, culturals o de qualsevol tipus.   

S'exclouen aquells serveis el contingut audiovisual dels quals és merament incidental i no constitueix la finalitat principal.

- Estar destinat al públic en general: El servei audiovisual ha d'estar destinat al públic en general (mitjà de comunicació de masses). S'exclouen, entre d'altres, tota forma de correspondència privada, com els missatges de correu electrònic enviats a un número limitat de destinataris.

- Estar compost de programes audiovisuals o sonors: Existència d'un conjunt d'imatges en moviment, amb so o sense, que constitueix un element unitari dins de l'horari de programació d'un canal (radiodifusió) o catàleg de programes (servei a petició).

- Ser difós mitjançant xarxes de comunicacions electròniques: infraestructures de telecomunicació pels quals es difonen continguts audiovisuals.

- Finalment els programes de televisió han de tenir l'objecte d'informar, entretenir o educar el públic en general, així com emetre comunicacions comercials.

2. Per ser considerat un servei de ràdio:

La finalitat principal del servei de ràdio, del qual n'és responsable editorial el prestador del servei, ha de ser la de proporcionar a través de xarxes de comunicacions electròniques, programes i continguts amb l'objecte d'informar, entretenir o educar al públic en general, així com emetre comunicacions comercials.  

Un programa de ràdio és el conjunt de continguts sonors que forma un element unitari dins de l'horari de programació d'un canal o un catàleg de programes.

 

b) Prestadors del servei públic de ràdio i televisió

Els prestadors del servei públic de ràdio i televisió d'àmbit nacional i local que emetin els seus continguts mitjançant tecnologies altres que les ones hertzianes terrestres han d'indicar en els contractes programa respectius la informació que inclouen les lletres e) a k) de l'apartat 1 de l'article 5 de la Instrucció general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia.

 

c) Prestadors de serveis de ràdio i televisió ja existents subjectes a la comunicació prèvia

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Instrucció general que, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Instrucció general, prestin serveis de ràdio i televisió mitjançant tecnologies altres que les ones hertzianes terrestres, disposen d'un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la Instrucció general per formalitzar, davant del Consell, la comunicació prèvia en els termes previstos per l'article 5 de la Instrucció general.

 

Com tramitar la comunicació prèvia

El formulari de la comunicació prèvia i la documentació que sustenta les dades consignades en el formulari s'ha de tramitar al Consell presencialment (vegeu aquí l'horari del Registre general del CAC)  o per correu postal certificat a l'adreça següent:

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Àrea Jurídica

Carrer dels Vergós, 36-42

08017 Barcelona

La documentació que sustenta les dades consignades en la comunicació prèvia, i que s'ha d'adjuntar a aquesta, ha d'estar integrada per originals o còpies acarades. Indiqueu si en desitgeu la devolució d'algun original. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, una vegada comprovada la documentació, la remetrà a la persona interessada, tret que els originals hagin de constar a l'expedient.

Si algun document ja està en poder del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, indiqueu el número d'expedient en què es troba la dada o el document.

 

Accés al formulari de la comunicació prèvia

Formulari de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisuals

 

Contacte

Per a qualsevol dubte o aclariment relacionat amb la comunicació prèvia. Contacteu amb areajuridica.cac@gencat.cat


23.05.2018

Mida del text: 

AvÝs legal  |  Protecciˇ de dades  |   |  Mapa Web  |  Enllašos d'interŔs