Avís legal

1. Informació del titular del lloc web

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (amb NIF S0800038B) té la seva seu al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té l’https://www.cac.cat, sens perjudici que puntualment existeixin altres adreces que també permetin accedir als continguts i els serveis prestats mitjançant el lloc web de la institució.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i pel que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

2. Titularitat i prestador del servei

La tasca del Consell de l’Audiovisual de Catalunya té per objecte, en el marc de les competències de la Generalitat, vetllar pel respecte dels drets i les llibertats que, en l’àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts en la Constitució i en l’Estatut d’autonomia, i, especialment, garantir el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de les concessions, i també el compliment de l’eficàcia i l’observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria. El Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la neutralitat i l’honestedat informatives, i preserva el compliment de les normes relatives a l’ús de la llengua catalana i l’impuls de l’aranès.

3. Àmbit d’aplicació

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és responsable del lloc web i posa a disposició de les persones usuàries aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la legislació actual. Així mateix, informa totes les persones usuàries que visitin el lloc web respecte de quines són les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària i es compromet a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions que s’hi estipulen, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de donar cap preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació al seu web.

4. Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per la persona usuària. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

5. Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Aquest espai, i tot el material que conté, està protegit pels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és propietari (o, en el seu cas, cessionari) d’aquests drets. Per això, les persones usuàries no poden modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar, crear obres derivades, exhibir ni d’una altra manera transferir o explotar comercialment cap material inclòs en aquest espai, ni en la seva totalitat ni en part. Qualsevol utilització, en el sentit indicat, per part de la persona usuària està totalment prohibida sense el consentiment exprés i per escrit del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i/o de qui en tingui els drets de propietat intel·lectual. Per a qualsevol informació sobre aquest tema, podeu adreçar-vos per escrit al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a l’adreça electrònica audiovisual@gencat.cat o per correu postal al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure als serveis prestats per tercers per mitjà del portal i, en particular, pels danys i perjudicis per incompliment de la legislació vigent, la moral i els bons costums o l’ordre públic, com a conseqüència de la prestació de serveis per mitjà del portal, o de la manca de veracitat dels continguts difosos mitjançant els serveis prestats per mitjà del portal.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els serveis prestats per mitjà del portal.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la utilització incorrecta dels serveis i dels continguts per part de les persones usuàries.

6. Advertiment sobre el contingut de la informació de les actuacions difoses

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya publica, amb caràcter general, el text íntegre dels acords adoptats pel seu òrgan Plenari, llevat d’aquells que per la seva naturalesa siguin objecte de protecció especial atesa la normativa de protecció de dades de caràcter personal o puguin afectar el secret comercial o industrial dels prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual.

7. Enllaços per a la navegació en aquest lloc web

El portal posa a disposició de les persones usuàries dispositius tècnics d’enllaç (enllaços, bàners o botons) que permeten accedir a espais web que pertanyen o són gestionats per tercers. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya no ofereix ni comercialitza per si mateix, ni per mitjà de tercers, els productes o serveis disponibles en els espais enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, els serveis, els continguts, la informació, les dades ni qualsevol altre tipus de material que aparegui o s’ofereixi en aquests espais enllaçats.

Per consegüent, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no és responsable de la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i que no estigui gestionada pel seu administrador de webs. La funció dels enllaços que hi apareixen és exclusivament la d’informar la persona usuària de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un material determinat a Internet. Aquests enllaços no suposen una invitació o recomanació a visitar-los i, per aquest motiu, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no és responsable del resultat obtingut mitjançant els enllaços hipertextuals esmentats.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupen, és d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, que es declaren competents per resoldre qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús que se’n faci als jutjats i tribunals de Barcelona.