Organització

Foto portada

L'òrgan de govern i de decisió del CAC és el Ple, format pel president, el vicepresident i els membres del Consell. Els acords són adoptats per majoria de vots dels presents.

L'administració al servei del Consell, integrada per 68 persones, està enquadrada en quatre àrees: de Continguts, Jurídica, d'Estudis i Recerca, i de Serveis.

Organigrama del CAC