Organització

Foto portada

L’òrgan de govern i de decisió del CAC és el Ple del Consell, format pel president, la vicepresidenta, la consellera secretària i dos vocals del Consell. Els acords són adoptats per majoria de vots de les persones presents.

L’administració al servei del Consell està integrada per 70 persones i s’estructura segons el quadre resum següent:

orga_ca