Presenta una queixa

Portada

Les persones usuàries dels mitjans audiovisuals poden adreçar-se al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per expressar les seves queixes, opinions, suggeriments o consultes. Les quals poden fer-se sobre la programació i la publicitat de qualsevol ràdio o televisió, ja sigui pública o privada.

Què pot ser motiu de queixa?

Qualsevol contingut que la persona usuària consideri que no s'ajusta a la normativa audiovisual

Entre altres motius, hi ha els següents:

 • L'emissió de programes en horari protegit amb continguts que puguin perjudicar el desenvolupament dels infants i els joves.
 • La falta d'adequació entre la senyalització i els continguts dels programes.
 • La discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o orientació sexual.
 • La incitació a la violència, que pugui fomentar comportaments antisocials, abusos, imprudències, conductes agressives i la destrucció de béns culturals o naturals.
 • L'atemptat contra la dignitat de les persones i el principi d'igualtat.
 • El foment de comportaments perjudicials per a la salut i la seguretat humana o per a la protecció del medi ambient.
 • La falta de pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural.
 • La falta d'honestedat informativa.
 • L'incompliment sobre la publicitat.
 • La modificació de la programació sense avís previ.
 • L'incompliment de les normes relatives a l'ús de la llengua catalana i a l'impuls de l'aranès.

Com actua el CAC?

El CAC respon a les consultes realitzades i trasllada els suggeriments i les opinions a les persones i les entitats oportunes. En els cas de les queixes, analitza el contingut i, en cas que no s'ajusti a la normativa, actua d'acord amb les seves competències: impulsa l'exercici de l'autoregulació o, quan s'escau, obre l'expedient administratiu corresponent i exerceix la potestat sancionadora que li atorga la Llei. Així mateix també pot disposar el cessament o la rectificació de la publicitat il·lícita o prohibida.

Com es pot presentar una queixa?

Les persones usuàries poden presentar les seves queixes, opinions o suggeriments de la manera següent:

 • Per telèfon, mitjançant el 901 100 321. Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.
 • Presencialment, al Servei de Relació amb els Usuaris de l'Audiovisual: cal que us adreceu al C/ dels Vergós, 36-42, 08017 de Barcelona. Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
 • Per correu ordinari: a la mateixa adreça.
 • Per Internet, a través del següent formulari
 • Per correu electrònic: audiovisual@gencat.cat