Sistema Intern d’Informació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

De conformitat amb el que disposa la Llei de l’Estat 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, el Sistema Intern d’Informació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya està a disposició de totes aquelles persones físiques que hagin obtingut informació sobre conductes irregulars, en un context laboral o professional amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

A aquest efecte, el Sistema Intern d’Informació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya permet presentar, mitjançant la Bústia de denúncies, comunicacions relatives a accions o omissions que puguin ser constitutives de les infraccions normatives que preveu l’article 2 de la Llei 2/2023 i mantenir-hi un diàleg de manera segura i confidencial, i, si ho desitja, anònima.

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat els acords següents:

Les persones informants també poden presentar comunicacions a través dels canals externs d’informació. A aquest efecte la Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina Antifrau de Catalunya és un canal per poder denunciar qualsevol mala praxi dins del sector públic català.