El CAC aprova dos acords en relació amb continguts audiovisuals emesos per la CCMA

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda el 8 de juliol, ha aprovat dos acords relatius a continguts emesos per TV3 en un cas i per TV3 i el canal 3/24 en l’altre. Les dues actuacions es van iniciar d’ofici.

Preguntes freqüents (TV3)

En el primer cas, el Ple del CAC ha aprovat un acord relatiu al suposat caràcter publicitari de la intervenció del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, al programa Preguntes freqüents (FAQS), emès per TV3, quan va presentar la mascareta “MaskCat” en el decurs d’una entrevista realitzada el 2 de maig.

La presentació de la mascareta és un dels temes tractats en una entrevista més àmplia per analitzar les propostes de la Cambra per pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Canadell va informar que les cambres de comerç de Catalunya no són les fabricants ni seran les comercialitzadores de la mascareta i que la posaran a disposició de fabricants i distribuïdors no especificats. Canadell no proporciona dades de contacte per a una futura adquisició. En aquest sentit, es conclou que no s’hi promocionen, de manera directa o indirecta, els béns d’una persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, elements que defineixen la comunicació comercial segons la legislació.

Així mateix, es considera que la realització i presentació d’aquest prototip respon a una de les funcions pròpies de les cambres de comerç, entitats de dret públic sense activitat econòmica pròpia: la defensa del teixit econòmic de Catalunya en un moment de crisi econòmica arran de la pandèmia de la  COVID-19.

Quant al rol que desenvolupa la conductora de l’entrevista, aquesta persona formula preguntes al convidat i no realitza un discurs complaent amb la mascareta. En relació amb aquest producte, intervé per recordar que no són d’ús sanitari.

D’acord amb l’informe dels serveis tècnics del Consell es conclou, doncs, que la presentació de la mascareta “MaskCat” no té propòsit publicitari, atès que no proporciona dades de comercialització i no promociona, de manera directa o indirecta, els béns d’una persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, en la mesura que les cambres, com a entitats de dret públic, no tenen activitat econòmica pròpia.

En síntesi, d’acord amb els preceptes jurídics i jurisprudencials exposats en l’acord, la presència de la mascareta “MaskCat” en el programa FAQS emès el 2 de maig, se situa fora dels contextos descrits relatius al caràcter publicitari dels anuncis, atès que es tracta d’un contingut eminentment informatiu, als efectes de donar a conèixer un mètode profilàctic que té com a finalitat evitar el contagi de la COVID-19 entre la població, sense que, en cap moment, s’inciti a comprar-lo.

El Ple del CAC ha constatat, doncs, que en el decurs de l’entrevista realitzada a Joan Canadell no s’hi aprecia un propòsit publicitari de la presència de la mascareta “MaskCat”.

L’Acord s’ha aprovat per dos vots a favor i dos en contra, amb el vot diriment del president. S’hi ha presentat un vot particular de dos consellers.

Roda informativa sobre la incidència de la COVID-19  (TV3 i 3/24)

En el segon cas, el Ple del CAC ha aprovat un acord sobre la suposada manca de veracitat i de rigor informatius en el tractament d’una crònica relativa a la incidència de la COVID-19 a la Comunitat de Madrid. La peça, emesa el 29 d’abril en una roda informativa del canal 3/24, emesa simultàniament per TV3, es va subtitular amb la sobreimpressió “La crisi de la COVID des del lloc d’origen”.

Segons els informes tècnics del Consell, el context d’aquesta emissió forma part d’un programa informatiu i s’emmarca en un conjunt de peces informatives en què les diferents corresponsals relaten els efectes de la pandèmia de la COVID-19 en diferents punts del territori espanyol: Comunitat Valenciana, Illes Balears, Madrid, Bilbao, Sevilla. Aquestes peces es van emetre entre el 27 d’abril i l’1 de maig a les 10.30 h, aproximadament (amb l’excepció del 30 d’abril, que s’emet a les 10.04 h), amb una durada aproximada de 15 minuts.

La peça analitzada s’obre i es tanca amb la sobreimpressió “La crisi de la COVID des del lloc d’origen. Parlem de com s’ha viscut l’epidèmia a la capital espanyola”, que fa la funció de titular de la informació. Durant la crònica, a la sobreimpressió “La crisi de la COVID des del lloc d’origen” s’hi afegeix una segona frase a tall de concreció dels ítems informatius que es tracten:

“Madrid, la comunitat amb més contagis.”

“El transport públic ha incrementat el servei en hores punta.”

“L’activitat física i les sortides dels avis, el 2 de maig madrileny.”

“El PP fa servir Madrid per fer oposició.”

“El col·lapse dels serveis funeraris.”

“La saturació dels tanatoris.” […].

Segons l’Acord, fonamentat en l’informe tècnic esmentat, el concepte origen de la pandèmia ha de tenir en compte dos aspectes: en primer lloc, que el concepte origen que apareix en les sobreimpressions s’ha d’entendre a partir del context d’emissió, una sèrie de cròniques des de diferents territoris d’Espanya, fet explicitat per la conductora del teleinformatiu a l’inici de la sèrie i a l’entradeta de la peça sobre Madrid.

“[...] hem pensat que aquesta setmana és un bon moment per saber com van les coses a Madrid, per exemple, al País Valencià, les Balears, Euskadi, Navarra, La Rioja i també Andalusia.” (27 d’abril)

“Avui marxem a Madrid de nou, en aquest recorregut que estem fent per les nostres delegacions: al País Valencià, a les Illes, a Madrid i també a Bilbao” (29 d’abril) […].

En segon lloc, cal tenir en compte també que a l’inici de la peça informativa, la corresponsal de TVC a Madrid realitza diferents referències als inicis de la pandèmia en aquesta comunitat i ho relaciona amb les dificultats que suposava afrontar una crisi sanitària nova:

“Va pujar el nombre de contagis molt ràpidament, sobretot les dues primeres setmanes [...]”

“[...] hi va haver molt de caos al començament, era tot molt nou.”

“La pandèmia a Madrid va ser molt forta aquestes dues primeres setmanes [...]”

En síntesi, segons l’informe dels serveis tècnics del Consell, la qualificació de Madrid com a lloc d’origen remet, d’una banda, al context d’emissió conforme es fan una sèrie de cròniques des de diferents territoris de l’Estat espanyol i, de l’altra, a la qualitat d’aquesta Comunitat com a territori de l’Estat espanyol on va esclatar la pandèmia i la que va afrontar primer la crisi sanitària que provoca.

En conseqüència, el Ple del CAC ha constatat que els continguts emesos pel canal 3/24 (i, en emissió simultània, per TV3) el 29 d’abril de 2020, sobre el tractament d’una informació relativa a la incidència de la COVID-19 a la Comunitat de Madrid, s’adeqüen a les previsions que el Llibre d’estil de la CCMA estableix en relació amb la veracitat i el rigor.

L’acord s’ha aprovat per dos vots a favor i dos en contra, amb el vot diriment del president. S’hi ha presentat un vot particular de dos consellers.

 

Acord 63/2020 sobre l’anàlisi de la presència de la mascareta “MaskCat” al programa Preguntes freqüents, emès per TV3 el 2 de maig de 2020

Vot particular en relació amb l’Acord 63/2020

 

Acord 64/2020 sobre l’anàlisi del tractament d’una informació sobre la incidència de la COVID-19 a la Comunitat de Madrid, emesa per TV3 i el canal 3/24 el 29 d’abril de 2020

Vot particular en relació amb l’Acord 64/2020