El CAC sanciona TV3 per l’incompliment de la normativa sobre publicitat al programa Bricoheroes

  • El CAC va detectar set emplaçaments de producte que haurien d’haver estat advertits a l’audiència a l’inici i al final del programa, així com altres tres emplaçaments de producte amb prominència indeguda
     
  • La CCMA va retirar el programa de la graella en rebre la notificació del CAC en el període d’informació prèvia

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda ahir, 30 de març, va aprovar per unanimitat imposar una sanció de 12.001 € a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per l’incompliment de la normativa sobre publicitat en el programa Bricoheroes detectat en quatre edicions emeses per TV3 els dies 5 i 6 de juliol de 2021.

El CAC, durant l’anterior mandat, va analitzar d’ofici les quatre edicions del programa esmentades per verificar el compliment de la normativa sobre emplaçament de producte.

El Consell va constatar la presència de deu emplaçaments de producte. D’una banda, es van detectar set emplaçaments de dues marques comercials amb prominència, però sense elements que la facin indeguda. Això no obstant, en tots set casos les formes publicitàries haurien d’haver estat advertides al principi i al final del programa, així com a la tornada de les pauses publicitàries.

I, de l’altra, es van constatar altres tres emplaçaments de producte de prominència indeguda per la manera de presentar-los, que podrien constituir un supòsit de publicitat prohibida. En un cas concret, a més, s’hi va detectar una incitació directa a la compra del producte.

Mitjançant l’Acord 69/2021, de 19 de juliol, el Ple del CAC va obrir un període d’informació prèvia a la CCMA, per tal que en el termini màxim de deu dies, a comptar de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’acord, formulés les manifestacions que considerés oportunes.

El 21 de juliol de 2021, la CCMA va trametre un escrit en el qual informava que havien retirat de la graella de programació el programa Bricoheroes referit, amb efectes des del mateix dia.

El 4 de novembre, mitjançant l’Acord 85/2021, el Ple del CAC va aprovar incoar un expedient sancionador, així com nomenar una persona instructora.

Segons l’acord aprovat ahir, l’incompliment del deure d’informar clarament el públic de l’emplaçament del producte al principi i al final del programa, i quan es reprengui després d’una pausa publicitària, l’eventual incitació directa a la compra del producte i l’eventual prominència indeguda d’aquest producte es tipifiquen com a infracció greu, de conformitat amb l’apartat 7 de l’article 58 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA), que determina com a tals l’incompliment de les condicions que preveu l’article 17.

La sanció consisteix, doncs, en una multa i, per determinar-ne la quantia, cal tenir en compte el que estableix l’article 137 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), que obliga a graduar la sanció que s’imposi tenint en compte les circumstàncies que ressenya.

En la conducta eventualment infractora objecte d’examen no s’hi aprecia la concurrència de les circumstàncies que estableix l’article 137 de la LCA. En particular, cal assenyalar, en aquest sentit, que la retirada del programa de la graella de programació comporta que la CCMA va reconduir la seva actuació a la legalitat de manera voluntària i sense necessitat d’un requeriment previ d’aquest Consell. Per tant, se li imposar la sanció en el grau mínim establert legalment, que és de 12.001 €.

Anàlisi de dues manifestacions en clau humorística

D’altra banda, el Ple del CAC va prendre coneixement d’un informe sobre diversos continguts del programa Bricoheroes. El primer va ser emès per TV3 el 5 de juliol de 2021 i el segon va ser distribuït pel portal web de la CCMA.

L’informe, aprovat per unanimitat a la Comissió de Continguts, conclou que les manifestacions que han estat objecte d’anàlisi del programa Bricoheroes, tant pel que fa a l’edició del 5 de juliol de 2021, per TV3, com en l’edició disponible al portal web de la CCMA, 3alaCarta, es van efectuar en el marc d’un espai dedicat a l’humor i se situen en l’àmbit de l’exercici del dret a la llibertat d’expressió.

Acord 23/2022 de resolució de l’expedient sancionador núm. 3/2021-S (incompliment de les condicions que preveu l’article 17 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, per a la realització de l’emplaçament de producte) obert al prestador de serveis de comunicació audiovisual públic Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA