Netflix no assoleix la quota del 30% d’obra europea en el seu catàleg audiovisual

  • El primer informe del CAC sobre Netflix mostra que la presència d’obra europea és de fins a un màxim del 22,2%
     
  • La presència d’obres en llengua catalana és gairebé nul·la, d’únicament el 0,5% del total del catàleg
  • El president del CAC, Roger Loppacher, reclama més presència de la llengua catalana al catàleg i el respecte a les previsions de la nova Directiva pel que fa a la presència d’obra europea
  • La Directiva de serveis de comunicació audiovisual estableix una quota del 30% per protegir la indústria europea
  • El catàleg de Netflix, a data 10 de febrer de 2020, comprèn 2.295 pel·lícules i 1.217 sèries, que suposen 30.588 episodis.

Netflix no assoleix la quota del 30% d’obra europea en el catàleg audiovisual que ofereix als abonats de Catalunya. En concret, ofereix el 22,2% d’obra europea segons el sistema de comptabilització més favorable per a la plataforma i el 17,3% segons el sistema menys favorable, segons un informe del CAC. El catàleg de Netflix, a data 10 de febrer de 2020, comprèn 2.295 pel·lícules i 1.217 sèries, que suposen 30.588 episodis.

L’informe constata també que la presència de les obres en llengua catalana (en versió original, doblada o amb subtítols) és gairebé nul·la, d’únicament  el 0,5% del catàleg.

En aquest sentit, el president del CAC, Roger Loppacher, ha reclamat a la plataforma “que s’adeqüi a les previsions de la nova Directiva pel que fa a la presència d’obra europea” i l’ha instat a “tenir una oferta d’obres en llengua catalana al catàleg que es correspongui amb la realitat lingüística de Catalunya”.

El CAC ha analitzat per primer cop el catàleg audiovisual de Netflix per avaluar la presència d’obres europees i la seva prominència, és a dir, la facilitat amb què una persona usuària pot trobar, en les primeres pantalles del menú, aquestes produccions.

La Directiva de serveis de comunicació audiovisual estableix que els prestadors de serveis a petició han de disposar d’un percentatge d’almenys el 30% d’obres europees en els seus catàlegs i n’han de garantir la prominència.

L’informe constata que tot i que no assoleix el 30%, Netflix introdueix alguns sistemes que operen en favor de la prominència de l’obra europea en el conjunt del catàleg, com ara la concentració de l’oferta d’obres europees en les primeres pantalles a què s’accedeix en la navegació, els anuncis i la reiteració d’una mateixa producció sota epígrafs diferents.

La revisió de la Directiva va ser aprovada per les institucions europees l’octubre del 2018 i els estats membres disposen fins al proper mes de setembre per transposar-la als ordenaments jurídics respectius.

Atesa la indefinició actual del sistema de càlcul per determinar la proporció d’obra europea que estableix la nova Directiva (“el 30% del catàleg”), s’han realitzat els càlculs per duplicat, tot recollint dos dels sistemes apuntats per la Comissió: el sistema 1, que considera el llargmetratge i el conjunt de la sèrie de televisió com una obra; i el sistema 2, que considera el llargmetratge i cada episodi de la sèrie com una obra.

L’anàlisi es va dur terme el 10 de febrer en un ordinador personal. La interfície no és rellevant per analitzar el percentatge d’obra europea, perquè el catàleg és el mateix, però sí a l’hora d’analitzar-ne la prominència, perquè Netflix proposa una oferta diferent en funció de la mida del dispositiu que s’utilitza.

Llengües

En relació amb la llengua catalana, l’informe constata que la seva presència és gairebé nul·la. En concret, Netflix ofereix 2 llargmetratges i 4 sèries en versió original catalana, així com 2 documentals subtitulats i una sèrie doblada. En total, doncs, l’oferta de Netflix en llengua catalana (original, doblada o subtitulada) és de 9 obres.

Per percentatges, l’oferta d’obres en llengua catalana (original, doblada o subtitulada) suposa el 0,3% del catàleg de Netflix, segons el sistema de càlcul 1 i el 0,5% segons el sistema de càlcul 2.

Pel que fa a la facilitat d’accés a aquestes obres, Netflix permet la cerca d’obres amb àudio o subtitulades en llengua catalana. Tot i així, i pel que fa a la prominència, cap d’aquestes obres amb àudio o subtitulades en llengua catalana apareix en les dues primeres pantalles lògiques que s’ofereixen en un perfil sense un consum predefinit.

El conjunt de títols del catàleg de Netflix estan doblats o subtitulats al castellà. Les obres amb llengües originàries oficials a l’Estat espanyol suposen el 4,6% del total del catàleg de Netflix si s’utilitza el sistema 1 i el 2,1% si s’utilitza el sistema de càlcul 2.

Anàlisi de la prominència

L’informe constata que la prominència de l’obra europea és un paràmetre que depèn del perfil de la persona usuària de la plataforma: a diferents perfils, diferent prominència.

El conjunt dels perfils tenen en comú que la màxima proporció d’obres europees apareix en les dues primeres pantalles, fins i tot el perfil que prefereix les obres de producció dels EUA. A mesura que es van succeint les pantalles, la proporció va baixant.

Més enllà de la presència quantitativa de l’obra europea en el catàleg, Netflix introdueix altres mecanismes que faciliten l’accés a les obres d’origen europeu: l’oferta d’obres europees en els anuncis, la reiteració en l’oferta d’una mateixa obra sota epígrafs diferents, la possibilitat d’efectuar cerques en funció de l’origen de la producció i l’oferta d’obres europees en les pantalles de navegació inicials.

Any de producció

L’informe també ha analitzat l’any de producció de les obres del catàleg de Netflix, on destaca la presència majoritària de produccions molt recents. En concret, la gran majoria de les obres han estat realitzades en els darrers 10 anys: el 88,8% (segons el sistema 1) i el 84,8% (sistema 2). Per contra, les produccions de més de 20 anys estan per sota del 3% en qualsevol dels dos sistemes.

L’informe va ser aprovat en el Ple del CAC dut a terme el 20 de maig mitjançant l’Acord 49/2020, per tres vots a favor i un en contra, amb vot particular

Acord 49/2020 d’aprovació de l’Informe 82/2020, de 18 de maig, de l’Àrea de Continguts, Presència i prominència d’obres europees a Netflix

Vot particular a l’Acord 49/2020